Zoznam učiteľov

Navigácia

 • Olympiáda v anglickom jazyku

  Olympiáda v anglickom jazyku

  V tomto školskom roku sa koná už 32. ročník olympiády v anglickom jazyku.

  V našej základnej škole sa 23. novembra 2021 zúčastnilo školského kola 21 žiakov z celého 2. stupňa.

  Súťažilo sa v dvoch kategóriách. V kategórii 1A to boli žiaci 5. - 7. ročníka a v kategórii 1B žiaci 8. a 9. ročníka.

  Súťažiaci museli preukázať svoje schopnosti z rôznych jazykových oblastí, medzi ktoré patrí napríklad čítanie, gramatika či znalosť slovnej zásoby. Viacerí žiaci našej školy nás svojimi výkonmi veľmi milo prekvapili.

  Uvádzame umiestnenie žiakov na prvých troch miestach v jednotlivých kategóriách:

  Kategória 1A:

  1.miesto - Matúš Blaško (6. ročník)

  2.miesto - Emma Botková (6. ročník)

  3.miesto - Peter Opálený (6. ročník)

   

  Kategória 1B:

  1.miesto - Martin Pivoluska (8. ročník)

  2.miesto - Adam Lüley (8. ročník)

  3.miesto - Sofia Uhrinová (8. ročník)

   

  Žiaci, ktorí sa umiestnili na prvých miestach postupujú do okresného kola, ktoré bude prebiehať online formou 13. januára 2022.

  Všetkým výhercom blahoželáme a postupujúcim žiakom budeme držať päste, aby sa im rovnako dobre darilo aj v ďalšom kole súťaže.

 • Prekrytie horných dýchacích ciest v interiéri povinné pre žiakov od 25. 11. 2021

  Prekrytie horných dýchacích ciest v interiéri povinné pre žiakov od 25. 11. 2021

  262

  VYHLÁŠKA

  Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

   

   

   

  Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 5 ods. 4 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 vydáva podľa § 59b zákona túto vyhlášku, ktorou nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. r) zákona tieto opatrenia pri ohrození verejného zdravia:

   

  § 1

  Základné pojmy

   

  Na účely tejto vyhlášky sa respirátorom rozumie určený výrobok filtračná tvárová polmaska bez výdychového ventilu kategórie FFP2, ktorá je osobným ochranným prostriedkom podľa osobitného predpisu,1) alebo výrobok KN95 alebo N95 alebo iný výrobok, pre ktorý vydal Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky rozhodnutie o uvedení určeného výrobku na trh bez posudzovania zhody podľa osobitného predpisu.2)

   

  § 2

  Prekrytie horných dýchacích ciest v interiéri

   

  1. Podľa § 48 ods. 4 písm. r) zákona sa všetkým osobám nariaďuje riadne prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa) použitím respirátora na verejnosti vo všetkých priestoroch interiérov budov, prostriedkoch verejnej dopravy, taxislužbách alebo inej preprave s osobami, ktoré nie sú členmi spoločnej domácnosti.

   

  1. Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na:
  1. deti do 6 rokov veku,
  2. deti v materskej škole, v inom obdobnom zariadení pre deti alebo v školskom zariadení,
  3. osoby so závažnými poruchami autistického spektra,
  4. osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,
  5. pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pri výchove a vzdelávaní detí a žiakov so sluchovým postihnutím alebo detí a žiakov s poruchami autistického spektra,
  6. pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pri výchove a vzdelávaní žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia, ťažkým stupňom mentálneho postihnutia, hlbokým stupňom mentálneho postihnutia alebo žiakov s mentálnym postihnutím, ktorí majú aj iné zdravotné postihnutie, sú držiteľmi preukazu zdravotne ťažko postihnutých a nemôžu sa vzdelávať podľa variantu A alebo B,3)
  7. osoby pri výkone športu na interiérových športoviskách,
  8. fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,
  9. osoby nevesty a ženícha pri sobáši,
  10. výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho filmu,
  11. tlmočníkov do posunkovej reči v rámci výkonu povolania,
  12. zamestnanca, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám,
  13. čas potrebný na konzumáciu pokrmov a nápojov v zariadeniach spoločného stravovania,

   

  1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/425 z 9. marca 2016 o osobných ochranných prostriedkoch a o zrušení smernice Rady 89/686/EHS (Ú. v. EÚ L 81, 31. 3. 2016).

  § 4 ods. 1 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  2) § 4 ods. 5 zákona č. 56/2018 Z. z.

  3) § 97 ods. 5 písm. b) a c) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

   

   

  Použitie respirátora podľa odseku 1 možno nahradiť použitím inej preventívnej ochrannej pomôcky, a to použitím rúška, šálu alebo šatky v prípade:

  1. žiakov v škole alebo v školskom zariadení,
  2. pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,
  3. osôb vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody, pokiaľ sú umiestnené v objekte určenom na výkon väzby alebo trestu odňatia slobody,
  4. zamestnancov vykonávajúcich rizikovú prácu, pri ktorej sú vystavení záťaži teplom alebo fyzickej záťaži, zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie,4)
  5. zamestnancov s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a zamestnancov s kožnými ochoreniami tváre, u ktorých by nosenie respirátora mohlo viesť k zhoršeniu stavu,
  6. zamestnancov, u ktorých na základe vyjadrenia pracovnej zdravotnej služby alebo na základe dohody medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov pracovné podmienky alebo spôsob práce neumožňujú nosenie respirátora.

   

  § 5

  Účinnosť

   

  Táto vyhláška nadobúda účinnosť 25. novembra 2021.

   

  PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH, v. r. hlavný hygienik Slovenskej republiky

 • ŠKD - Čo sme robili v novembri...

  ŠKD - Čo sme robili v novembri...

  V rámci výchovnej činnosti sa deti v priebehu mesiaca oboznamovali s darmi, ktoré nám v tomto ročnom období ponúka príroda. Zamerali sme sa najmä na plody jesene, ktoré si deti kreslili, vystrihovali, maľovali a popritom sa naučili, ako niektoré z nich môžeme využiť vo svoj prospech.

  V jedno novembrové popoludnie sme sa bližšie pozreli na šípku a jej plody. Deti sa oboznámili s jej využitím a naučili sa nielen to, koľko cenných vitamínov obsahuje, ale aj to, kedy je najvhodnejšie uvariť si z nej chutný čajík.

  Šípka je taká malá čarodejka. Dokáže navodiť pocity harmónie, krásy a pohodlia. Jej sýtočervené plody zaliate v šálke čaju symbolizujú atmosféru jesene, domácu pohodu a teplo domova... to je šípka a šálka šípkového čaju.

  Deťom čerstvo uvarený čajík veľmi chutil. Vychutnávali si ho s pôžitkom rovnako ako celé naše „šípkové“ popoludnie. Veď posúďte sami!

 • Svetový deň pozdravov

  Svetový deň pozdravov

  V našej základnej škole sme si tento rok pripomenuli Svetový deň pozdravov prostredníctvom školského rozhlasu. V piatok 19. 11. 2021 sa nám prihovoril žiak 8. ročníka Samko Baráth, ktorý si príhovor pre nás pripravil sám.

  Urobil tak v rámci svojej prípravy na okresné kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, ktorého sa zúčastní vo februári 2022. Ústna časť olympiády pozostáva práve z tvorby a prezentácie slávnostného príhovoru na vybranú príležitosť. A tak Samko spojil príjemné s užitočným a milo nás dnes prekvapil.

  Prečítajte si jeho príhovor, ponúkame vám ho v plnom znení.

  Vážená pani riaditeľka, vážení učitelia, milí žiaci!

              Prihováram sa vám pri príležitosti Svetového dňa pozdravov, ktorý sa po celom svete oslavuje 21. novembra. Každoročne si ho pripomíname už od roku 1973. Tento deň vznikol ako reakcia na vojnu medzi Izraelom a Egyptom a poukazuje na význam a dôležitosť komunikácie ľudí medzi sebou. Jeho cieľom je podporiť svetový mier a uvedomiť si potrebu osobného kontaktu s ľuďmi v našom okolí.

  Za celým nápadom stoja bratia MacCormakoví, ktorí v roku 1973 počas vojny hľadali spôsob, ako zastaviť všetky vojny na svete. Vyslovili myšlienku, že v tento deň by mal každý človek na svete pozdraviť aspoň desať ľudí.

  A viete prečo je podľa bratov MacCormakových dôležité komunikovať? Pretože keď budú ľudia spolu hovoriť, tak nebudú mať čas bojovať. Je to pekná myšlienka. Čo vy na to?

              A keďže tento rok Svetový deň pozdravov pripadá na nedeľu, prihováram sa vám takto v predstihu. Majte tento môj príhovor na pamäti a nezabudnite sa túto nedeľu pozdraviť aspoň desiatim ľuďom.

              Veď milý pozdrav a úsmev k tomu nám každý deň urobia hneď krajším.

  Ďakujem za pozornosť!

 • Ag testy

   Ag testy

  Oznamujeme vám, že Ag testy pre žiakov - samotesty v počte 5 ks sa budú vydávať /4. kolo/

  od 22. novembra 2021.

  Prevziať testy môže len zákonný zástupca žiaka. /Vo výnimočnom prípade starší žiaci po písomnom súhlase rodiča poslanom triednemu učiteľovi prostredníctvom edupage./

  Odovzdávajúci upozorňuje preberajúceho, že antigénové testy mu odovzdáva výlučne za účelom diagnostiky ochorenia COVID-19 žiaka, ktorému sú určené, čo preberajúci podpisom preberacieho protokolu berie na vedomie. Návod na použitie samotestu je v prílohe tohto oznamu.

  Bližšie informovať vás budú triedni učitelia!

 • Medzinárodný deň tolerancie

  Medzinárodný deň tolerancie

  Aj v našej základnej škole sme si 16. októbra 2021 pripomenuli Medzinárodný deň tolerancie. Poslaním tohto dňa je zvýšiť povedomie spoločnosti o potrebe tolerancie, ktorá spočíva v uznaní všeobecných ľudských práv, základných slobôd a v rešpektovaní iných kultúr. 

  Prostredníctvom rozhlasovej relácie sme žiakov upozornili na význam tolerancie a vzájomné rešpektovanie sa. Tolerancia znamená to, že každý môže mať slobodne svoje presvedčenie, ale musí zároveň akceptovať, že iní majú tiež to svoje. Tolerancia však neznamená, že si nevšímam iných. Je to úsilie pochopiť iných ľudí, poznať, v čom sú iní a zbaviť sa predsudkov voči nim. Tolerantný človek vyjadruje svoj názor, ale nesúdi iných.

  Tolerancia by mala byť základom každého postoja k druhému človeku, ktorý sa odo mňa líši farbou pleti, kultúrou, jazykom, spôsobom života, vierou, názormi alebo politickým presvedčením. Základom tolerancie musí byť snaha o porozumenie a poznanie toho druhého.

 • Vážení rodičia! 

  Vážení rodičia! 

  Oznamujeme vám, že Ag testy pre žiakov - samotesty v počte 5 ks sa budú vydávať /3. kolo/

  od 03. novembra 2021.

  Prevziať testy môže len zákonný zástupca žiaka. /Vo výnimočnom prípade starší žiaci po písomnom súhlase rodiča poslanom triednemu učiteľovi prostredníctvom edupage./

  Odovzdávajúci upozorňuje preberajúceho, že antigénové testy mu odovzdáva výlučne za účelom diagnostiky ochorenia COVID-19 žiaka, ktorému sú určené, čo preberajúci podpisom preberacieho protokolu berie na vedomie. Návod na použitie samotestu je v prílohe tohto oznamu.

  Bližšie informovať vás budú triedni učitelia!

 • Recitačná súťaž Viliama Záborského

  Táto súťaž je pravidelne organizovaná Základnou školu Viliama Záborského vo Vrábľoch. Naši žiaci sa jej veľmi radi zúčastňovali, aj preto nás mrzelo, že minulý školský rok sa kvôli pandemickej situácii neuskutočnila.

  V tomto školskom roku sa s tým však organizátori popasovali a 28. ročník súťaže zrealizovali 27. 10. 2021 v online podobe. Bola to pre nás všetkých výzva a na naše veľké potešenie sme zistili, že zo strany našich žiakov bol záujem zúčastniť sa online recitácie veľmi veľký.

  Recitovalo sa prostredníctvom platformy ZOOM, ktorú naši žiaci veľmi dobre poznajú a šťastie nám prialo aj v tom, že nás obišli všetky technické problémy. A tak celý priebeh online súťaže prebiehal bez väčších komplikácií.

  Súťažilo sa v troch kategóriách a v každej z nich sme mali zastúpenie. Celkovo sa z našej školy súťaže zúčastnilo 14 žiakov. Za takúto vysokú účasť sme si vyslúžili pochvalu aj od samotného organizátora súťaže. Naša radosť bola o to väčšia, že sme v recitácii obstáli priam ukážkovo. V každej kategórii sme totiž získali nejaké ocenenie.

  V A kategórii (žiaci 2. – 4. roč.) sme získali 1. miesto, ktoré vyhral druhák Maťko Brinčka a jedno čestné uznanie, o ktoré sa zaslúžil jeho brat štvrták Janko Brinčka.

  V B kategórii (žiaci 5. – 6. roč.) máme vďaka piatačke Paťke Sitášovej jedno čestné uznanie a v C kategórii (žiaci 7. – 9. roč.) získal deviatak Števko Gúlik tiež čestné uznanie.

  Na našich žiakov sme veľmi hrdí, srdečne im gratulujeme a ďakujeme za takúto peknú reprezentáciu našej školy.

 • Záložka do knihy spája školy

  Záložka do knihy spája školy

  Naša základná škola sa aj tento rok zapojila do česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy.

  Ide o priateľský projekt, ktorého cieľom je podpora kreatívneho čítania, nadväzovanie nových priateľstiev a čestné plnenie si záväzkov, ktoré z neho vyplývajú.

  Každoročne ho k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc vyhlasuje Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave. Témou tohtoročného 12. ročníka projektu bol Očarujúci svet knižných príbehov, rozprávok a básní.

  Našou partnerskou školou sa tento rok stala Základná škola v Bošanoch.

  Keďže sa do projektu zapájame pravidelne, naši žiaci už presne vedeli, čo majú robiť. S radosťou a so zanietením sa pustili do výroby záložiek. Pracovalo sa na 1. aj 2. stupni, všetci zapojili svoju fantáziu a pre žiakov v Bošanoch vytvorili originálne záložky.

  Žiakov zároveň tešilo, že ich malé dielka potešia iné deti a budú ich sprevádzať nielen pri učení, ale aj pri čítaní zaujímavých kníh.

  Touto cestou chceme našej partnerskej škole v Bošanoch veľmi pekne poďakovať za spoluprácu. Balíček, ktorý sme dostali, bol plný nádherných záložiek, ktoré našich žiakov veľmi potešili.

 • Jesenné prázdniny

  Jesenné prázdniny

  Jesenné prázdniny budú od 28. 10. 2021 do 29. 10. 2021 (vrátane).

  Štátny sviatok: 01. 11. 2021

  Začiatok vyučovania po prázdninách/nástup žiakov do školy bude 02. 11. 2021 (v utorok).

  Žiadame rodičov, aby v deň návratu žiakov do školy odovzdali, respektíve poslali prostredníctvom EduPage vyplnené tlačivo " Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti".

  Ďakujeme a prajeme všetkým pekné jesenné prázdniny.

 • Medzinárodný deň školských knižníc

  Medzinárodný deň školských knižníc

  Slovenská literatúra má veľa knižných titulov s krásnymi dejovými líniami a príbehmi. Mnoho kníh si aj my dospelí pamätáme z našich detských rokov a pamätáme si aj ich autorov. Aby títo autori neupadli do zabudnutia, aby o nich mali vedomosť aj naše deti, rozhodli sme sa, že si ich spoločne pripomenieme.

  Využili sme na to 17. ročník celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“, ktorý sa pravidelne vyhlasuje k Medzinárodnému dňu školských knižníc. Pripomíname si ho každý štvrtý októbrový pondelok a tento rok pripadol na 25. 10. 2021. Cieľom tohto projektu je zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihám a k čítaniu.

  Tohoročnou témou Medzinárodného dňa školských knižníc bola „Radostná podpora zážitkového učenia školskou knižnicou“, ktorú sme si trochu prispôsobili nášmu zámeru a pridali sme k nej motto: „Poznaj slovenských autorov diel literatúry pre deti a mládež“.  

  Do projektu sa zapojili žiaci 1. a 2. stupňa a dovolíme si tvrdiť, že cieľ podujatia bol naplnený, keďže v rámci dvoch vyučovacích hodín žiaci hravou a zábavnou formou prenikli do života autorov píšucich diela práve pre nich.

  Formou malých zážitkových projektov, ktoré samy vytvárali, sa zoznámili s mnohými žijúcimi, ale aj s už nežijúcimi slovenskými spisovateľmi pre deti a mládež. Samozrejme, že mnohých z autorov už veľmi dobre poznali, ale mnohí boli pre nich neznámi.

  Deti si teda touto formou pripomenuli život a dielo Ľudmily Podjavorinskej, Márie Rázusovej-Martákovej, Jozefa Cígera-Hronského, Kristy Bendovej, ale aj tvorbu žijúcich súčasných autorov ako Jaroslava Blažková, Daniel Hevier, Ľubomír Feldek, Gabriela Futová a mnohých ďalších.

  Žiacke práce sme vystavili v priestoroch školy, čím sme si nielenže skrášlili školský interiér, ale sme ho aj obohatili o náučné práce, ktoré svedčia o šikovnosti a kreativite našich žiakov.

  V tento deň nezaháľali ani naši prváčikovia. S pani učiteľkou po prvýkrát navštívili našu školskú knižnicu a oboznámili sa s jej fungovaním. Popozerali, aké knižky si môžu prísť požičať a pani učiteľka ich naučila pravidlá správania sa v knižnici. Prečítala im niekoľko príbehov z knihy Rozprávky o psíčkovi a mačičke a deti potom psíčka a mačičku modelovali z plastelíny.

  Tohtoročný Medzinárodný deň školských knižníc máme teda úspešne za sebou a už teraz sa tešíme na ten ďalší.

 • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – VÝSLEDKY školského kola

  V školskom kole OSJL sa najlepšie darilo ôsmakovi Samkovi Baráthovi, ktorý v online teste získal 20 bodov z 25, čím si vybojoval krásne 1. miesto a automatický postup do okresného kola.

  Na 2. mieste sa s počtom 17 bodov umiestnila deviatačka Zdenka Uhrinová a o 3. miesto sa s rovnakým počtom bodov (14) podelili ôsmaci Martin Pivoluska a Jakub Šulka.

  Víťazovi gratulujeme a všetkým ostatným súťažiacim ďakujeme za účasť a skvelé výkony. 

 • Pasovanie prvákov

  Pasovanie prvákov

  Slávnostné prijatie našich prváčikov do školáckeho cechu sa uskutočnilo 22. 10. 2021 v priestoroch školskej telocvične.

  Prváčikov sa tu ujala dúhová kráľovná Dúhalka a previedla ich zaujímavými krajinami. Spolu navštívili Čítankovo, Počtárikovo, Športovkovo a Šikovníkovo. Vo všetkých týchto krajinách však úradoval malý škriatok Popletko, ktorý úplne všetko poplietol. Poriadok v nich mohli urobiť len malé múdre hlavičky, a to boli práve naši prváčikovia, ktorí ani na chvíľočku nezaváhali a nadšene sa pustili do práce.

  V Čítankove pekne potriedili písmenká, v Počtárikove si poradili s číslami, v Športovkove predviedli svoje fyzické zdatnosti a v Šikovníkove šikovne poskladali lienkové puzzle. Keďže boli veľmi zruční a všetko im išlo ako po masle, Popletko ich svojou veľkou čarovnou ceruzkou pasoval za právoplatných žiakov našej základnej školy.

  Prváčikovia si z pasovačky odniesli pamätný list, malú sladkú odmenu a darček, ktorý im tento deň bude pripomínať. Ich reakcie svedčili o tom, že pasovačka sa im veľmi páčila a pani učiteľky boli nadšené, akí sú šikovní a ako všetky úlohy hravo zvládli.

  Do ďalších školských rokov im prajeme veľa úspechov. 

 • Deň jablka v ŠKD

  O tom, že jabĺčka patria medzi najzdravšie druhy ovocia, niet pochýb. Ale vedeli ste, že majú aj svoj vlastný svetový deň?

  Jeho názov v plnom znení je Deň pôvodných odrôd jabĺk a každoročne sa oslavuje 21. októbra.

  Tento deň poukazuje na rozmanitosť odrôd jabĺk v jednotlivých lokalitách a jeho cieľom je uznanie a udržiavanie ich prínosu pre miestne bohatstvo.

  Žiaci našej školy si v ŠKD pripomenuli dôležitosť tohto „neobyčajne obyčajného" ovocia zorganizovaním milého posedenia, počas ktorého sa oboznámili s rôznymi druhmi a odrodami jabĺk, kreslili, maľovali, vystrihovali a vyrábali rôzne jabĺčkové ozdoby a popritom prinesené jabĺčka aj ochutnávali.

  Dnes už vedia, že toto ovocie obsahuje veľa vitamínov, vlákniny, minerálov, vody a môžeme z neho pripraviť chutný jablkový koláčik, štrúdľu, šťavu, jablkové pyré či iné pochúťky.

  Zjesť jedno jabĺčko denne, sa stalo pre našich žiakov symbolom a inšpiráciou zdravého životného štýlu a za svoju si vzali aj dobre známu ľudovú múdrosť: Každý deň jablko, od lekára ďaleko!

 • Stredoeurópsky deň stromov

  Stredoeurópsky deň stromov

  Človek žije so stromami od dávnych čias. Využíval ich najmä kvôli drevu na výrobu lodí, náradia a stavbu domov. Stromy nám dávajú kyslík, sú domovom pre mnohé živočíchy, v horúčave nám poskytujú tieň, v zime nás zohrejú, pod ich korunami oddychujeme.Stromy nás nezištne obdarúvajú pozitívnou energiou.

  Pri príležitosti Stredoeurópskeho dňa stromov, ktorý sme si pripomenuli 20. októbra 2021, sa žiaci 1. ročníka dozvedeli o stromoch veľa zaujímavostí. Zoznámili sa s ich rôznymi druhmi a so záujmom si vypočuli, prečo sú stromy dôležité pre život človeka a prírodu na Zemi.

  Spoločne so svojou pani učiteľkou sa zapojili do výsadby kríkov, ktoré budú skrášľovať areál našej základnej školy. Uvedomili si, že bez stromov by nebol život na Zemi, a preto si ich musíme chrániť.

 • Úcta k starším

  Úcta k starším

  Na svojich najbližších z radov seniorov mysleli aj naši žiaci 1. a 2. stupňa. Spolu s pani učiteľkami si pripravili milé pozdravy a darčeky, ktoré s láskou vyrábali a tešili sa na to, ako nimi potešia svoju babku, dedka, starkú či starkého.

  V našej základnej škole si mesiac úcty k starším každoročne s radosťou pripomíname a sme radi, že môžeme spoločne vyjadriť úctu a vďaku našim starým rodičom. Uvedomujeme si, že starší ľudia si zaslúžia oveľa väčšiu úctu a vďaku, ako sa nám zdá, a to nielen v októbri, ale počas celého roka.

  Naše deti učíme a ukazujeme im, že dobrom, milým slovom a skutkom sa láska násobí a svet je hneď o niečo krajší.

  Milá babka, milý dedko!
  Ďakujeme vám za všetko.
  Za tie chvíle starosti, úsmevu i radosti.
  Mám vás veľmi rád, preto vám chcem darček dať.
  Je to darček skromný, malý, o to viac je s láskou daný.
  Je to slovko ĎAKUJEM, ktoré vám vždy rád poviem.

  Vďaka za všetko, čím ste obohatili život svojich detí a vnúčat, život nás všetkých.

  Želáme vám pevné zdravie a veľa radosti zo života!

 • Zber papiera 2021/22 – vyhodnotenie

  Zber papiera 2021/22 – vyhodnotenie

  Medzi významné druhotné suroviny patrí zberový papier, ktorý je možné opätovne spracovať.

  Aj v tomto školskom roku sa žiaci našej školy zapojili do zberu tejto vzácnej druhotnej suroviny.

  Poďakovanie patrí všetkým žiakom, rodičom, starým rodičom pedagógom a priateľom školy, ktorí húževnato nosili papier.

   

  1. miesto - II. ročník      869,5 kg 

  2. miesto - I. ročník        736,0 kg 

  3. miesto - VIII. ročník    586,0 kg 

   

  Najlepší jednotlivci v zbere papiera:

  1. miesto Marek Kováč - I. ročník              450,0 kg 

  2. miesto Simona Uhrinová - II. ročník       380,0 kg     

  3. miesto Samuel Baráth - VIII. ročník        330,0 kg 

  4. miesto Šimon Miško - II. ročník               298,0 kg 

   

  Trieda       spolu kg                   v kg na žiaka

  I.                 736,0                       61,33

  II.                869,5                       61,82

  III.                213,5                       16,42

  IV.               265,0                       22,08

  V.                163,5                       11,68

  VI.               101,0                         8,42

  VII.               34,0                          6,8

  VIII.              586,0                       48,83

  IX.                300,0                       33,33

  Spolu ste nazbierali 3268,5 kg papiera.

  Ďakujeme, že chránite prírodu a pomáhate našej škole.

 • Hovorme o jedle

  Hovorme o jedle

  V týždni od 11. do 15. októbra 2021 sme sa zapojili do celoslovenskej súťaže Hovorme o jedle.

  Žiaci 5. a 6. ročníka si napísali príbehy o Tučkovi Pučkovi a poradili mu, ako by mal správnym stravovaním zhodiť nadbytočné kilečká.

  V 7., 8. a 9. ročníku sme sa v rámci vyhlásených denných tém venovali pitnému režimu. Pátrali sme po nebezpečných a škodlivých látkach v nápojoch, ktoré si môžeme bežne zakúpiť vo všetkých obchodoch. Prekvapila nás najmä škodlivosť CO2, E-čiek, umelých sladidiel a farbív pre náš organizmus. Naše snaženie sme zhrnuli v pyramíde s názvom Vieš čo piješ?

  Po ukončení a vyhodnotení nášho malého výskumu sme sa zhodli na tom, že pri najbližšom nákupe sirupov a rôznych nápojov budeme všetci určite oveľa opatrnejší…

 • Svetový deň potravy

  Svetový deň potravy

  Svetový deň potravy je podľa Svetovej zdravotníckej organizácie jedným z medzinárodne uznávaných dní. Každoročne poukazuje na problematiku globálnej potravinovej bezpečnosti a nedostatku či dostupnosti potravín vo svete.

  16. október sa ako Svetový deň potravy alebo Svetový deň výživy, ako ho tiež poznáme, zapísal do dejín už v roku 1979 a je uznávaný vo viac ako 150 krajinách po celom svete, vrátane Slovenska.

  V našej základnej škole sme si tento deň pripomenuli 15. 10. 2021, a to formou rozhlasovej relácie.

  Žiaci 9. ročníka svojim mladším spolužiakom prečítali do školského rozhlasu základné informácie o zdravej výžive, o zásadách správneho stravovania a o dôsledkoch nesprávnej životosprávy.

 • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – školské kolo

  Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – školské kolo

  OSJL je v základných školách určená pre žiakov 8. a 9. ročníka. V tomto školskom roku sa vzhľadom na súčasnú situáciu uskutočnila v online podobe.

  Školské kolo 14. ročníka olympiády sa konalo 15. 10. 2021 a žiaci si v ňom mohli preveriť svoje vedomosti nielen zo slovenského jazyka, ale aj z literatúry a čítania s porozumením.

  S online testom sa všetci popasovali veľmi statočne a trpezlivo riešili zadané úlohy. Komu zo žiakov sa v školskom kole darilo najlepšie zatiaľ nevieme, nakoľko počty získaných bodov ešte neboli zverejnené.

  Všetkým súťažiaci aj napriek tomu gratulujeme, ďakujeme za účasť a prajeme veľa úspechov v štúdiu i v ďalších podobných aktivitách.

strana: