Navigácia

2% dane

Obchodné meno alebo názov: Priatelia ZŠ Nová Ves nad Žitavou
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Nová Ves nad Žitavou 362, Nová Ves nad Žitavou, 95151
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo (IČO/SID): 51246163

 

Vážení  rodičia, starí rodičia a priatelia školy,

radi by sme Vás informovali o aktivitách občianskeho združenia (OZ) Priatelia ZŠ Nová Ves nad Žitavou. Nové OZ bolo založené pedagógmi a rodičmi detí ZŠ v roku 2017 a má za cieľ podporovať vzdelávací, kultúrny, športový a spoločenský rozvoj všetkých žiakov navštevujúcich našu ZŠ.

Štát zabezpečuje najzákladnejšie potreby fungovania školy, avšak našim spoločným pričinením dokážeme Vašim deťom v škole ponúknuť kvalitnejšie priestory na výučbu a voľnočasové aktivity, bezpečnejšie ihriská, lepšie a modernejšie učebné a športové pomôcky, lepšie vybavenie šatní a celkovo kvalitnejšie zázemie pre dobrý rozvoj osobnosti Vašich detí.

Zodpovední okolo Vášho OZ pracujeme na dobrovoľníckej báze, bez nároku na odmenu, OZ využíva všetky prostriedky získané z darov a 2% daní jej podporovateľov výhradne pre skvalitnenie prostredia Vašich detí. OZ bude každoročne transparentne informovať jeho podporovateľov o použití získaných zdrojov.

V uplynulom roku OZ z 2 % daní získalo 2.519 EUR. Prostriedky použilo v sume 508 € na nákup: CD prehrávač, tabuľa pre pracovné vyučovanie v exteriéri pri telocvični, učebné pomôcky pre cudzie jazyky, software a toner do PC učebne. Výdavky 155 € pre povinné poplatky notárovi za registráciu OZ ako prijímateľa 2 % daní, poplatok banke za vedenie účtu. Nespotrebované prostriedky v sume 1.856 € previedlo OZ do roka 2020, kedy plánuje spolu s novými 2 % dane dodávateľsky zakúpiť v areáli ZŠ exteriérovú učebňu (altánok) pre výučbu detí vonku – „Vlastná škola v prírode“.

Prosíme Vás o chvíľku zamyslenia a podpory pre inštitúciu, ktorá tu je výhradne pre Vaše deti. Ak sa rozhodnete, že 2% daní, ktoré ste v uplynulom roku už zaplatili štátu, venujete nášmu a Vášmu OZ, urobíte tak pre Vaše deti a obec, v ktorej žijete. Darovaním 2 % daní OZ neplatíte ani Euro naviac, len dovolíte OZ, aby s Vašim súhlasom a vo Vašom mene vyžiadalo od štátu vrátenie časti peňazí, ktoré ste už na daniach zaplatili v predošlých mesiacoch. Peniaze sa tak zo štátu vrátia a použijú adresne vo Vašom záujme, celkom transparentne a bez zvyšku.

Vašu ochotu podporiť OZ Vám odmeníme maximálnou podporou s formalitami a vypísaním tlačiva pre daňový úrad. Oslovte ktoréhokoľvek pedagóga, nechajte odkaz v škole alebo čítajte inštrukcie a stiahnite si predvyplnené tlačivo na tejto stránke ZŠ a pomôžeme Vám vybaviť niekoľko jednoduchých formálnych krokov potrebných pre tento účel.

Ďakujeme za Vašu podporu občianskemu združeniu, ktoré podporuje Vaše deti. Kolektív zamestnancov a rodičov pri ZŠ!

Tlačivá na poukázanie 2 % daní:

Potvrdenie_o_zaplateni_dane_z_prijmov_zo_zavislej_cinnosti_01-2019.pdf

Vyhlasenie_o_poukazani_podielu_zaplatenej_dane_z_prijmov_fyzickej_osoby_(1).pdf

 

Ako postupovať

Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

 1. Do 15.2.2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
 5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: Priatelia ZŠ Nová Ves nad Žitavou
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Nová Ves nad Žitavou 362, 95151 Nová Ves nad Žitavou
  Právna forma: Občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 51246163
 6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2020 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Podávate si daňové priznanie sami?

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: Priatelia ZŠ Nová Ves nad Žitavou
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Nová Ves nad Žitavou 362, 95151 Nová Ves nad Žitavou
  Právna forma: Občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 51246163
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2020) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Postup pre právnické osoby

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: Priatelia ZŠ Nová Ves nad Žitavou
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Nová Ves nad Žitavou 362, 95151 Nová Ves nad Žitavou
  Právna forma: Občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 51246163
 4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
 5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.