Zoznam učiteľov

Navigácia

 • Vážení rodičia! 

  Vážení rodičia! 


  Oznamujeme Vám, že Ag testy pre žiakov ( samotesty) v počte 5 ks sa budú vydávať ( 2. kolo v roku 2022) 

  od 31. januára  2022  - do 3. februára  2022

  • Triedni učitelia Vás budú kontaktovať.
  • Preberajúci preberá 1 sadu 5 ks antigénových testov na domáce samotestovanie.
  • Testovanie sa odporúča realizovať v súlade so ŠKOLSKÝM SEMAFOROM.
  • Samotestovanie sa odporúča realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy, alebo kedykoľvek keď žiak prejavuje jeden z príznakov ochorenia COVID-19.
  • Odovzdávajúci upozorňuje preberajúceho, že antigénové testy mu odovzdáva výlučne za účelom diagnostiky ochorenia COVID-19 žiaka, ktorému sú určené, čo preberajúci podpisom preberacieho protokolu berie na vedomie. 
  • Žiadame rodičov, aby nás prostedníctvom EduPage informovali o použití samotestu - Žiadosti - Domáci Ag samotest - oznámenie o použití 
  • Ak má niekto záujem o prihlásenie testov, je nutné kontaktovať triedneho učiteľa.

  Za pochopenie Vám vopred ďakujeme! 

 • OZNAM o uzatvorení triedy

  OZNAM o uzatvorení triedy

   

  Na základe odporúčania RUVZ Nitra prerušujeme prezenčné vyučovanie v 2. triede od 25. 01. 2022 (vrátane) na základe hlásenia osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19.

  Prevádzkovateľ zariadenia pre deti a mládež je povinný zabezpečiť poučenie všetkých osôb, vrátane zákonných zástupcov žiakov a zamestnancov školy, že všetky osoby, ktoré boli v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 v dňoch 24. 01. 2022, t.j. všetci žiaci z 2. triedy, jednotlivci z 3.  9. a 1. triedy a určení zamestnanci školy sú povinní dodržiavať karanténne opatrenia.

  Nariadené karanténne opatrenia u osôb z uvedeného zariadenia pre deti a mládež SA KONČIA uplynutím doby 5 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie, pokiaľ sa počas posledných 24 hodín tejto doby u osoby nevyskytli klinické príznaky ochorenia znemožňujúce pracovnú činnosť.

  Po ukončení doby karantény podľa prvej vety je osoba od 6. roka veku povinná mať na verejnosti po dobu 5 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu alebo s jeho prekrytím chirurgickým rúškom a dodržiavať hygienu rúk; u žiakov v škole alebo v školskom zariadení možno použitie respirátora nahradiť použitím inej preventívnej ochrannej pomôcky (rúškom).

  Zákonní zástupcovia detí a zamestnanci uvedeného zariadenia pre deti a mládež, ktorí boli v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 v uvedenom zariadení sú povinní SLEDOVAŤ ZDRAVOTNÝ STAV a v prípade náhleho nástupu ktoréhokoľvek z príznakov typických pre ochorenie COVID-19 bez meškania telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára.

  Podľa § 3 ods. 2 vyhl. č. 7/2022 povinnosť karantény SA NEVZŤAHUJE NA OSOBY, ktoré sú očkované alebo prekonali ochorenie COVID-19.

  Dodržiavanie karantény SA NETÝKA OSTATNÝCH OSÔB žijúcich v spoločnej domácnosti s osobami z uvedeného zariadenia pre deti a mládež, ktorým bola nariadená karanténa.

  Podľa ustanovenia § 3 ods. 6 vyhl. č. 7/2022 ak sa u osoby v karanténe vyskytne akýkoľvek z klinických príznakov ochorenia, osoba je povinná kontaktovať svojho všeobecného lekára, ktorý rozhodne o ďalšom postupe.

  Ďalej podľa § 3 ods. 7 vyhl. č. 7/2022 osoba v karanténe je v súlade s § 51 ods. 1 písm. a) a d) zákona povinná: a) dodržiavať karanténu,

  b) zdržiavať sa počas karantény iba v mieste karantény,

  c) zamedziť fyzickému kontaktu s inými osobami,

  d) dodržiavať prísnu hygienu rúk a povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest,

  e) dodržiavať zákaz stretávania sa s inými osobami, okrem osôb, ktoré spolu s ňou bývajú počas jej karantény v mieste, kde vykonáva karanténu,

  f) v prípade potreby nevyhnutného poskytovania zdravotnej starostlivosti bezodkladne informovať o svojej karanténe poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,

  g) denne sledovať svoj zdravotný stav, predovšetkým výskyt klinických príznakov ochorenia a v prípade výskytu akéhokoľvek z klinických príznakov ochorenia bezodkladne kontaktovať svojho všeobecného lekára,

  h) denne merať a zaznamenávať svoju telesnú teplotu,

  i) o svojej karanténe bezodkladne informovať telefonicky, e-mailom alebo krátkou textovou správou (SMS) svojho všeobecného lekára,

  j) ak tak určí všeobecný lekár, podstúpiť diagnostiku ochorenia COVID-19 najskôr piaty deň od úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie,

  k) pri opustení miesta karantény v nevyhnutných prípadoch podľa odseku 8 musí mať horné dýchacie cesty prekryté respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu alebo s jeho prekrytím chirurgickým rúškom a dodržiavať hygienu rúk.

  Ďalej je podľa § 3 ods. 9 vyhl. č. 7/2022 platí, že ak ide o maloletého, zodpovedá za plnenie povinností podľa odseku 1 a 6 zákonný zástupca dieťaťa alebo osoba vykonávajúca náhradnú osobnú starostlivosť, pestúnsku starostlivosť, alebo ústavnú starostlivosť.

  Žiaci 2. triedy prechádzajú dňom 26. 01. 2022 na dištančné vzdelávanie.

  V tomto termíne sú žiaci odhlásení zo stravovania sa v ŠJ.

  V prípade akejkoľvek zmeny vás budeme informovať prostredníctvom webovej stránky školy.

 • AG samotesty - testovanie žiaka

  AG samotesty - testovanie žiaka

  Vážení rodičia,

  ktorí ste na začiatku  roka 2022 požiadali o AG samotesty, aplikácia testov sa odporúča vždy v pondelok a vo štvrtok  pred nástupom do školy, aby sa overil zdravotný stav žiaka.

  Je nutné, aby ste vykonanie samotestovania nahlasovali cez EduPage.

  Škole budú distribuované ďalšie samotesty len v prípade oznamovania použitia testov. 

  Ďakujeme za pochopenie

 • Vážení rodičia, milí žiaci!

  Vážení rodičia, milí žiaci!

  ŽIACI SA VRÁTIA DO ŠKÔL V PLÁNOVANOM TERMÍNE 10. JANUÁRA /PONDELOK/.

  Prezenčné vyučovanie začne v tomto termíne vo všetkých triedach. 

  Minister školstva vyzval rodičov, aby žiakov pred nástupom pretestovali a aby sa žiaci ideálne testovali v prvých týždňoch 2x do týždňa.

  Pre školy to znamená, že sa budú riadiť manuálom  ⇒  skolsky_semafor 

  Rovnako ako v predchádzajúcom období sa školy plošne zatvárať nebudú. V prípade pozitivity žiaka môže príslušnú triedu uzatvoriť riaditeľ. Rozhodnutie o zatvorení celej školy v prípade nepriaznivej situácie však môže spraviť len regionálny hygienik, napríklad pokiaľ je v škole značná časť tried v karanténe či vysoký počet nakazených osôb.

  Výnimku z karantény majú v zmysle vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva plne očkované a prekonané osoby. To platí aj pre žiakov škôl, ktorí sa budú môcť po očkovaní alebo prekonaní aj naďalej prezenčne vzdelávať.

  V školách budú zároveň podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva povinné rúška

  Do školy žiaci musia poslať cez EduPage (resp. priniesť) vyplnené a rodičmi podpísané tlačivo o bezpríznakovosti (viď príloha).

 • Vianočný pozdrav

 • Vianočná besiedka trochu inak

 • Predvianočné posedenia s triednymi učiteľmi – 1. stupeň

  Predvianočné posedenia s triednymi učiteľmi – 1. stupeň

  Žiaci 1. stupňa boli dnes 17. 12. 2021 posledný deň v škole. Od budúceho týždňa si už budú užívať vianočné prázdniny.

  Ako býva dobrým zvykom, posledný deň sa nesie v duchu predvianočných posedení. Žiaci si spoločne s triednymi pani učiteľkami a spolužiakmi vymenili milé vianočné darčeky, zaspievali si a zatancovali a spoločne si upiekli vianočné torty. Školskou chodbou dokonca rozvoniaval aj tretiacky vianočný punč.

  Všetci sme sa vynikajúco zabavili a v takejto sviatočne povznesenej nálade sme sa rozlúčili.

   A hor sa na tie vytúžené vianočné prázdniny!

 • Predvianočné posedenia s triednymi učiteľmi - 2. stupeň

  Nakoľko žiaci 2. stupňa prechádzajú od 09. 12. 2021 na dištančnú formu vyučovania, urobili si predvianočné posedenie s triednymi učiteľmi v predstihu. 

  Pod vianočným stromčekom si užili posledné spoločné chvíle v tomto kalendárnom roku, popriali si krásne sviatky a už teraz sa tešia na januárový návrat do školských lavíc.

 • Vianočné prázdniny

  Vianočné prázdniny

  Oznamujeme vám,

  že na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR č.2020/ 21911 zo dňa 25. novembra 2021

  sa vianočné prázdniny v školskom roku 2021/2022 uskutočnia od 20. decembra 2021 do 7. januára 2022.

  ŠKD bude dňa 17. 12. 2021 do 14.00 hod.

 • Pytagoriáda - školské kolo

  Pytagoriáda - školské kolo

  V dňoch 08. - 09. 12. 2021 sa konalo školské kolo 43. ročníka Pytagoriády. V kategóriách P3 – P8 súťažilo online 23 žiakov. Úspešní riešitelia postupujú do okresného kola.

  Úspešní riešitelia:

  Kategória P3: Erik Opálený, Amar Kramár, Sofia Studená

  Kategória P4: Ján Brinčka, Dorota Kriváňová

  Kategória P6: Peter Opálený, Karina Kováčová, Lívia Drahošová, Tadeáš Školuda

  Úspešným riešiteľom gratulujeme a prajeme veľa úspechov v okresnom kole.

 • December v ŠKD

  December v ŠKD

  Predvianočné obdobie je vždy obdobím príprav. Deti majú veľkú radosť, keď si môžu samy vyrobiť ozdoby na stromček, venovania k balíčkom, vianočné pohľadnice, drobné darčeky alebo lampášiky na stôl. Aj naše deti sa v rámci výchovno-vzdelávacích aktivít venovali v školskom klube rôznym tvorivým činnostiam, z ktorých vyberáme tie najzaujímavejšie.

  Vrátili sme sa k tradíciám ručných prác a ponúkli sme deťom jednoduché činnosti, v rámci ktorých si mohli vyskúšať svoju šikovnosť, tvorivosť, ale aj trpezlivosť. Práci s priadzou sa obyčajne venujú dievčatá, no náš nápad deti natoľko zaujal, že neodolali ani chlapci.

  K činnosti sme si pripravili kartón, z ktorého sme vystrihli kruh, na ňom sme označili osem bodov, do ktorých sa zapletala priadza a verte - neverte, motalo všetko, čo malo ruky.

  A tak sa naša skupinka v ŠKD zmenila v jedno decembrové popoludnie na tvorivú dielňu, v ktorej sa vytvárali náramky priateľstva pre kamarátov, rodičov, súrodencov, ale aj ako prekvapenie – darček pod stromček.

  Mikuláš 06. 12. zavítal aj do nášho školského klubu. Prekvapenie, ktoré čakalo na naše deti im vyčarilo úsmev na tvári, až začali od radosti tlieskať. V triede ich totiž čakal krásny nový nábytok a vianočný stromček. Sladkosti od Mikuláša zas potešili ich maškrtné jazýčky.

  Z ďalších decembrových aktivít ešte spomenieme vystrihovanie a zhotovovanie anjelikov z papiera, ktorými sme si vyzdobili náš vianočný stromček. Priestory na chodbe sme skrášlili obrázkami so zimnou tematikou. Niektoré deti napísali list pre Ježiška a odložili ho do poštovej schránky v našej triede.

  Predvianočné tvorenie uzatvárame výrobou papierového domčeka, do ktorého si každé dieťa nakreslí svoju rodinu s vianočným prianím pre svojich blízkych a daruje ho svojim rodičom pod stromček

 • Podmienky dištančného vzdelávania – školský rok 2021/2022

  Podmienky dištančného vzdelávania – školský rok 2021/2022

  Pravidlá a povinnosti, ktoré budú počas dištančného vzdelávania platiť pre žiakov, učiteľov a rodičov od 09. 12. 2021.

  Žiaci a učitelia budú povinní:

  Dištančná forma vzdelávania žiakov školy bude prebiehať prostredníctvom elektronickej komunikácie s vyučujúcimi, a to nasledovnými formami:

  • on-line vyučovacie hodiny prostredníctvom aplikácie ZOOM, elektronická komunikácia,
  • zadávanie úloh a pracovných listov pre žiakov bez internetového pripojenia prostredníctvom portálu EduPage a prostredníctvom telefonickej komunikácie.

  On-line hodiny sa budú organizovať približne v čase, ktorý zodpovedá rozvrhu hodín v škole. 

  Vzájomná elektronická komunikácia učiteľ – žiak – rodič  bude počas dňa možná do 15.30 hod.

  Učitelia jednotlivých predmetov budú žiakom v primeranom rozsahu a primeranej náročnosti s určením presného termínu na preštudovanie/vypracovanie zadávať:

  - nové učivo na samoštúdium (napr. študijné texty, prezentácie, …),

  - úlohy na precvičenie učiva (pracovné listy, doplňovačky, …),

  - zadania na overenie pochopenia učiva (testy, previerky, …),

  - projekty na samostatnú prácu,

  - iné.

  Učiteľ žiakom poskytne primeranú spätnú väzbu, a to vo forme slovného zhodnotenia, hodnotenia známkou, percentami, bodmi a podobne. Zvláštna starostlivosť bude venovaná žiakom so ŠVVP.

  Triedny učiteľ bude zákonného zástupcu informovať o prípadnom neplnení si povinností žiaka pri online výučbe prostredníctvom elektronickej komunikácie cez stránku Edupage.

  Učitelia sú povinní každý deň kontrolovať svoju emailovú schránku a sledovať aktualizácie na webovej stránke školy.

  Pre žiakov a rodičov z toho vyplývajú nasledujúce povinnosti:

  • žiak je povinný zúčastňovať sa dištančného vzdelávania. V prípade on-line vyučovania, ktoré sa bude realizovať cez ZOOM je potrebné dodržiavať časový harmonogram vyučovacích hodín,
  • vyučovacia hodina počas dištančného vzdelávania bude trvať 30 minút, 
  • vyučovací proces počas dištančného vzdelávania sa bude riadiť upraveným  rozvrhom hodín pre toto vzdelávanie. /Z aktuálneho rozvrhu sa nebudú vyučovať tieto predmety: HUV, TSV, VYV, REV, TCH/. Stanovený rozvrh hodín je každý žiak povinný rešpektovať.

  1. hodina                      08.00 – 08.30 hod.               

  2. hodina                      08.40 –  09.10 hod.              

  3. hodina                      09.30 – 10.00 hod.            

  4. hodina                      10.20 – 10.50 hod.            

  5. hodina                      11.10 – 11.40 hod.                                      

  6. hodina                      12.00 – 12.30 hod.

  • Ak sa žiak nemôže on-line vyučovania zúčastniť pre dôvody vopred známe, zákonný zástupca žiaka ospravedlní jeho neprítomnosť prostredníctvom triedneho učiteľa.
  • On-line vyučovacie hodiny sú pre žiaka povinné, preto ak sa žiak vyučovania nemôže zúčastniť pre nepredvídaný dôvod, je zákonný zástupca povinný bezodkladne oznámiť triednemu učiteľovi dôvod neprítomnosti na vyučovaní. V prípade, že tak neurobí, môže triedny učiteľ považovať neprítomnosť žiaka  na vyučovaní za neospravedlnenú. 
  • Zákonný zástupca žiaka je povinný oznámiť triednemu učiteľovi dôvody neúčasti svojho dieťaťa na dištančnom vzdelávaní aj v prípade, ak pôjde o nejaké technické prekážky.
  • Žiak je na on-line vyučovaní povinný aktívne sa zapájať a komunikovať. Ak sa bez ospravedlnenia vzdiali z vyučovacej hodiny a nereaguje na výzvu vyučujúceho, jeho absencia bude považovaná za neospravedlnenú.
  • Žiaci i učitelia dodržiavajú zásady slušnej a korektnej elektronickej komunikácie, prejavujúc si tak vzájomnú úctu.
  • Od žiakov sa očakáva ich samostatná práca. Pri odpisovaní pri on-line testoch, písomných prácach, resp. dištančných domácich úlohách to bude považované za porušenie školského poriadku.
  • Počas dištančného vzdelávania platia rovnaké výchovné opatrenia, pravidlá a podmienky hodnotenia práce ako počas prezenčnej výučby.
  • Na on-line hodinách je žiak povinný riadiť sa pokynmi vyučujúceho - zapnutie kamery/ak je súčasťou zariadenia/ a mikrofónu.
  • Žiak je povinný dodržiavať určené termíny na vypracovanie úloh a projektov. Pokiaľ žiak nedodrží daný termín, považuje sa to za nesplnenú úlohu.
  • Žiak je povinný dodržiavať základný štandard osobnej hygieny a úpravy aj počas domácej výučby.
  • Žiak je povinný sledovať stránky a aplikácie, ktoré boli dohodnuté ako komunikácia počas dištančného vzdelávania.
  • Na on-line hodinách žiak pozorne sleduje výklad vyučujúceho a aktívne pracuje.
  • Na obrazovku nezdieľa neželaný obsah, do chatu nič nepíše.
  • Pri nevhodnom správaní bude z hodiny odhlásený a hodina bude evidovaná ako neospravedlnená.
  • Počas dištančného vzdelávania budú žiaci hodnotení klasifikáciou.

  Zákonný zástupca/rodič bude povinný:

  • Pravidelne sledovať EduPage, resp. stránku školy a riadiť sa aktuálnymi pokynmi školy.
  • Dohliadať a zodpovedať, aby sa žiak prihlasoval na on-line hodiny v stanovenom čase a svedomito vypracovával úlohy, ktoré má od učiteľov zadané.
  • Ak bude žiak na on-line hodine neprítomný a vopred sa vyučujúcemu neospravedlní, jeho absenciu je rodič povinný nahlásiť a zdôvodniť.
  • V prípade, ak žiak od začiatku prerušenia vyučovania nereaguje na zadané úlohy a neplní si školské povinnosti zo subjektívnych dôvodov (nechce sa mu, ignoruje všetky úlohy), bude hodnotený podľa aktuálnych pokynov MŠVVaŠ SR a Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu v základnej škole.
 • Vážení rodičia,

  Vážení rodičia,

  oznamujeme vám, že na základe Vyhlášky č. 286 RÚVZ Nitra v termíne

  od 09. decembra 2021 do 17. decembra 2021

  sa budú žiaci 2. stupňa ZŠ vzdelávať dištančným spôsobom.

  Všetky podrobné informácie poskytnú žiakom triedni učitelia dnes 08. 12. 2021.

  Šeky za obedy už boli žiakom vydané, vzniknutý preplatok bude odpočítaný v nasledujúcom mesiaci.

  Všetci žiaci budú z obedov odhlásení.

  Ďakujeme za pochopenie.

  vyhlaska_286%281%29.pdf

 • Zavítal k nám Mikuláš

  Zavítal k nám Mikuláš

  Celý kraj sťa striebro svieti,

  príď Mikuláš, prosia deti.

  Chytro sadaj na sane,

  v školičke ťa čakáme.

  V našej základnej škole je už tradíciou, že na sviatok svätého Mikuláša sa každý rok na vytvorení radostnej mikulášskej atmosféry podieľajú naši deviataci.

  Bolo tomu tak aj tento rok a na potešenie nás všetkých k nám 06. 12. 2021 Mikuláško zavítal v plnej svojej kráse.

  Samozrejme, neprišiel sám. Sprevádzali ho nielen prívetiví a milí anjeli, ale aj poriadne nahnevané čertiská. A keďže máme v našej škole len šikovné a dobré deti, veľa práce nemali. Dôkazom, že tu čertíci úradovali zostali len ufúľané tváričky detí, ktoré sa však inak vôbec nebáli.

  Mikuláško si od detí pozorne vypočul množstvo básničiek a pesničiek, spokojne pritakával a zdalo sa, že sa mu u nás v škole naozaj páči.

  Všetky deti obdaroval cukríkmi a chutnou čokoládkou a prisľúbil, že o rok sa na nás príde opäť pozrieť. Odchádzal od nás s posolstvom, nech vládne v našich srdciach dobrota a láska.

  My sa už teraz sa na neho tešíme opäť o rok, no kým znova príde, musia nám stačiť spoločné fotografie, ktoré sme si s ním stihli urobiť. Pozrite sa, ako nám bolo dobre...

 • Náš vianočný stromček

  Príchod Vianoc si aj v našej základnej škole každoročne pripomíname zdobením školského vianočného stromčeka. Tento rok nám takýto krásny stromček daroval pán Krnčan z firmy Noves Trade, za čo mu veľmi pekne ďakujeme.

  Na jeho zdobení majú zásluhu všetci žiaci. Každý jeden priložil ruku k dielu a spolu s pani učiteľkami sa 03. 12. 2021 spoločne zdobilo. Ešte predtým žiaci vlastnoručne vyrobili všakovaké vianočné ozdôbky, ktoré stromček tento rok sfarbili dobiela. Predvianočnú atmosféru nám počas zdobenia spríjemňovali tóny vianočných piesní.

 • Láska v balíčkoch

  Láska v balíčkoch

  Posledné novembrové a prvé decembrové dni sa v našej základnej škole niesli v znamení lásky. Tento rok sme sa totiž opäť zapojili do celoslovenskej zbierky „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?“.

  Žiaci 2. – 5. ročníka spoločne so svojimi triednymi pani učiteľkami zozbierali drobnosti v podobe kozmetiky, slaných i sladkých dobrôt, krížoviek a drobných darčekových predmetov, aby mohli urobiť radosť niekomu ďalšiemu.

  Do škatúľ sme nezabudli pribaliť aj vianočné pozdravy od detí.
  Balíčky poputujú osamelým dôchodcom do vybraných domovov seniorov, aby im spríjemnili blížiace sa sviatočné dni.

  Veľká vďaka patrí, samozrejme, rodičom, bez ktorých by sme takúto peknú akciu nemohli podporiť. Aj takto chceme deti učiť vnímať kolobeh života a budovať v nich empatiu a vzťah k starším a osamelým ľuďom.

 • ŠKOLSKÝ SEMAFOR

  ŠKOLSKÝ SEMAFOR

   

  Aktualizácia manuálu v súvislosti so zmenou školského semaforu a núdzového stavu platný od 29. 11. 2021.

  Manuál je aktualizovaný z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu na základe uznesenia vlády SR, vydania vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva a zverejnenia nového rozhodnutia ministra.

  www.minedu.sk/skolsky-semafor

  Nástup do školy

  Ranný filter (meranie  teploty a dezinfekcia rúk žiaka) pokračuje aj naďalej pri vstupe do školy - pre žiakov i zamestnancov je záväzný.

  Základné prevádzkové pokyny

  Vstup cudzím osobám do priestorov školy je zakázaný alebo v nutnom prípade povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný), a to iba so súhlasom riaditeľky školy. Návštevník pred vstupom do školy vypíše - Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka.

  Informácie pre rodičov

  Ak sa žiak nezúčastní vzdelávania z akýchkoľvek dôvodov, napr. aj z obavy z ochorenia, v škole počas obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania aktuálne platným uznesením vlády Slovenskej republiky, považuje sa to za ospravedlnenú neprítomnosť. Žiakom bude poskytnuté dištančné vzdelávanie zadávaním úloh na Edupage.

  Rodič predkladá po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka -  Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.

  Prekrytie horných dýchacích ciest

  Žiaci a zamestnanci školy musia mať prekryté horné dýchacie cesty podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, pokiaľ sa naňho nevzťahuje výnimka.

  Samotesty

  Použitie samotestu je rodič povinný hlásiť prostredníctvom Edupage – Žiadosti/Vyhlásenia - Domáci AG samotest – oznámenie o použití.

  Karanténa­

  V prípade pozitívneho výsledku Ag samotestovania žiak zostáva doma a rodič kontaktuje detského lekára, ktorý mu stanoví ďalší postup. Rodič oznámi škole, že žiak mal pozitívny výsledok Ag samotestu, kontaktuje svojho všeobecného lekára a prihlásia sa na PCR test cez korona.gov.sk.

  Riaditeľ musí prerušiť vyučovanie v triede, v ktorej sa vyskytol žiak alebo zamestnanec pozitívny na COVID-19. Žiaci z triedy, ktorí boli v úzkom kontakte so žiakom, ktorý mal pozitívny výsledok Ag samotestu počas obdobia 2 dní pred jeho testovaním alebo objavením sa prvých klinických príznakov, idú do karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény, pokiaľ neprejavujú príznaky ochorenia).

  Žiadame rodičov aby do školy neposielali žiaka s príznakmi ochorenia alebo žiaka, ktorý má byť v karanténe!

  Telesná a športová výchova

  Bude sa uskutočňovať v interiéri aj exteriéri školy bez premiešavania tried, v prípade potreby spojením chlapcov aj dievčat na 2. stupni.

  Krúžky

  V škole prerušujeme prezenčnú činnosť vo všetkých športových krúžkoch.

  Zamestnanci

  Zamestnanec školy sa preukáže pri ceste do zamestnania a zo zamestnania „Potvrdením o zamestnaní“ - Potvrdenie o zamestnaní. Na základe zákona č. 412/2021 sa podmieňuje vstup na pracovisko a do iných priestorov školy len zamestnancovi v režime OTP.

  Osoba v režime OTP je osoba, ktorá je:

  a) kompletne zaočkovaná,

  b) po prekonaní ochorenia COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,

  c) schopná preukázať sa negatívnym testom na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní.

  Všetci zamestnanci školy, ktorí spĺňajú požiadavku výnimky z karantény vyplnia Oznámenie o výnimke z karantény a zašlú ho elektronicky prostredníctvom Edupage vedeniu školy do 29. 11. 2021.

  Škola bude testovanie nezaočkovaných a neprekonaných zamestnancov realizovať preplácaním nákladov na otestovanie sa v mobilných odberových miestach (MOM) vo výške dotácie z MŠVVaŠ SR - t. j. 6 € alebo otestovaním sa priamo v škole.

  Nezaočkovaní a neprekonaní zamestnanci sa preukážu vždy v pondelok pred nástupom do práce negatívnym výsledkom testovania p. uč. Mgr. Martine Pichňovej.

  Vianočné prázdniny budú v termíne už od 20. 12. 2021 vrátane. Ak sa tak stane, škola bude v čase od 20. - 22. 12. 2021 zatvorená a nebude fungovať ani ŠKD. 

 • Školský klub detí

  Školský klub detí

  Vážení rodičia,

  vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemickú situáciu a následné sprísnenie COVID ŠKOLSKÉHO SEMAFORU vás chcem požiadať, aby ste si od 02. 12. 2021 podľa možnosti vyzdvihovali svoje deti z ŠKD v čo najskoršom možnom čase. Podľa súčasných nariadení nemôžeme premiešavať triedy a personálne nevieme zabezpečiť rozdelenie ŠKD na 4 skupiny do 16.00 hod.

  V priebehu decembra môžete svoje dieťa z ŠKD odhlásiť a nevznikne vám povinnosť úhrady poplatku za ŠKD za tento mesiac.

  Zmeny nahláste triednym učiteľom najneskôr do 02. 12. 2021.

  Za spoluprácu a pochopenie danej skutočnosti ďakujeme.

 • Európsky týždeň boja proti drogám

  Európsky týždeň boja proti drogám

  Európskemu týždňu boja proti drogám, ktorý bol vyhlásený z iniciatívy Európskej únie, je každoročne venovaný tretí novembrový týždeň. V súčasnosti predstavujú drogy pre našu spoločnosť veľkú hrozbu. Či ide o drogy legálne alebo nelegálne, všetky sú škodlivé. Aj preto je potrebné o ich negatívnych účinkoch a dopadoch na ľudský život, hovoriť mladým ľuďom neustále a nie len v rámci týždňa boja proti nim.

  Drogová problematika  je dnes témou veľmi aktuálnou. témou, ktorá ovplyvňuje zmýšľanie širokého spektra mladých ľudí, ako aj ich budúce smerovanie. Na Slovensku patria k najfrekventovanejším drogám alkohol a tabak. Tieto drogy sú pomerne ľahko dostupné, preto predstavujú veľké riziko už pre žiakov základných škôl.

  Dovoľujeme si zodpovedne vyhlásiť, že v našej základnej škole sa tejto problematike venujeme pravidelne. Aj v rámci spomínaného európskeho týždňa sme si opäť pripomenuli nebezpečenstvá, ktoré užívanie drog so sebou prináša.

  Boli sme veľmi radi, že pozvanie medzi nás prijala pani policajtka, ktorá 29. 11. 2021 besedovala so žiakmi 8. a 9. ročníka a porozprávala sa s nimi na túto tému.

  Žiakov beseda veľmi zaujala a prinútila ich zamyslieť sa nad tým, ako viesť zdravší život a vedome neškodiť svojmu organizmu.

 • Oznam - krúžková činnosť

  Oznam - krúžková činnosť

  Dňom od 29. 11. 2021 sa až do odvolania v škole prerušuje športová krúžková činnosť.

  Dôvodom je nariadenie MŠVVaŠ SR pre zabránenie prenosu infekcie.

  Ďakujeme za pochopenie.

strana: