Zoznam učiteľov

Navigácia

 • AG testy - 2. kolo

  AG testy - 2. kolo

  Vážení rodičia,

  oznamujeme vám, že AG testy pre žiakov (samotesty) - 2. kolo sa budú vydávať od 27. septembra 2021.

  Prevziať testy môže len zákonný zástupca žiaka. Kontaktovať vás budú tridni učitelia.

  Zákonný zastupca si preberie 1 sadu 5 ks antigénových testov na domáce samotestovanie.

  Samotestovanie sa odporúča realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy alebo kedykoľvek, keď žiak prejavuje jeden z príznakov ochorenia COVID-19. 

  Odovzdávajúci upozorňuje preberajúceho, že antigénové testy mu odovzdáva výlučne za účelom diagnostiky ochorenia COVID-19 u žiaka, ktorému sú určené, čo preberajúci podpisom preberacieho protokolu berie na vedomie.

  Návod na použitie samotestu ste dostali pri preberaní prvej sady.

  Žiadame rodičov, aby nás prostedníctvom EduPage informovali o použití samotestu v edupage.org -  Žiadosti - Domáci Ag samotest - oznámenie o použití 

  Za pochopenie vám vopred ďakujeme! 

 • Aktualizovaný školský semafor, samotestovanie

  Aktualizovaný školský semafor, samotestovanie

   

  PREHĽAD OPATRENÍ ŠKOLSKÉHO SEMAFORA 2021/2022

   

  DOMÁCE SAMOTESTOVANIE

  Možnosť dobrovoľného samotestovania Ag samotestami v domácom prostredí (odporúčame v pondelok ráno pred nástupom do školy). Po vykonaní samotestu je potrebné, aby ste prostredníctvom Edupage/Vyhlásenia podali informáciu o použití Ag samotestu. Vždy po použití každého z piatich testov. Ďakujeme.

   

  V prípade pozitívneho výsledku Ag samotestovania žiaka počas školského roka žiak zostáva doma a rodič:

  • kontaktuje detského lekára, ktorý mu stanoví ďalší postup,
  • oznámi škole, že žiak mal pozitívny výsledok Ag samotestu.

   

  PROTILÁTKY

  Pokiaľ žiak nebol testovaný PCR testom a nemá výnimku z karantény, môže všeobecný lekár pre deti a dorast indikovať vykonanie testu na protilátky proti ochoreniu COVID-19:

  • po ukončení 10-dňovej karantény žiaka po kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19,
  • po pozitívnom výsledku samotestovania Ag testom.

   

  PRERUŠENIE VYUČOVANIA V TRIEDACH

  Podľa nového COVID Automatu budú školy otvorené vo všetkých farbách okresov.

  Na rozdiel od minulého školského roka sa bude prerušovať vyučovanie len v jednotlivých triedach, nie v celej škole. Ak sa v triede vyskytne žiak alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID-19, pôjdu žiaci z triedy do 10-dňovej karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény).

  Karanténu je možné ukončiť po 7 dňoch od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, ak:

  • sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia,
  • výsledok PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň karantény je negatívny.

  Pokiaľ bude v triede 100 % žiakov, ktorí majú výnimku z karantény (sú zaočkovaní alebo prekonali COVID-19), v tejto triede nedôjde k prerušeniu vyučovania.

  Ak sa osoba pozitívna na ochorenie COVID-19 vyskytne v domácnosti žiaka, zostáva v karanténe len tento žiak. Jeho trieda pokračuje v prezenčnom vyučovaní. Ak je osoba v domácnosti žiaka v karanténe (je úzky kontakt pozitívneho), žiak môže chodiť do školy do momentu, pokiaľ sa u rodiča nepotvrdí ochorenie COVID-19.

  Rodič má povinnosť nahlásiť karanténu žiaka detskému lekárovi, ktorý na jeho karanténu dohliada.

   

  VÝNIMKY Z KARANTÉNY

  Výnimku z karantény v prípade výskytu osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19 v triede si môžu uplatniť:

  • žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní (na základe výsledku PCR testu, Ag testu, testu na protilátky),
  • plne zaočkovaní žiaci alebo žiaci zaočkovaní 1. dávkou do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

  Za žiaka môže rodič oznámiť škole výnimku z karantény predložením „Oznámenie o výnimke z karantény“ (Príloha č. 2).

  BEZPRÍZNAKOVOSŤ

  Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá Písomné vyhlásenie o bezpríznakovostižiaka.

  Žiak s príznakmi musí zostať doma. Pokiaľ rodič nevie vylúčiť príznaky, kontaktuje detského lekára.

   

  OSPRAVEDLNENIE DOCHÁDZKY

  Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu choroby.

  Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od detského lekára, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní, ktorá môže mať za následok zhoršenú známku zo správania, prípadne nutnosť vykonať komisionálne skúšky.

   

  OČR

  Rodič má nárok na ošetrovné (OČR), ak riaditeľ školy alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhodol o prerušení vyučovania v triede žiaka do 11 rokov alebo ak žiak vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia detského lekára. Ak rodič nechá žiaka doma na základe vlastného rozhodnutia, nárok na OČR mu nevzniká.

 • Triedne schôdzky

  Triedne schôdzky

  Vážení rodičia !

  V priebehu budúceho týždňa /od 20. 09. do 24. 09. 2021/ sa uskutočnia triedne schôdzky.

  Bližšie informácie vám zašlú triedni učitelia.

  Žiaduce je, aby za každú rodinu prišiel iba jeden zákonný zástupca, a to len v prípade, že nepociťuje žiadne príznaky ochorenia Covid-19.

  Pri vstupe do budovy školy vyplní tlačivo o bezpríznakovosti návštevníka.

  Škola zabezpečí priestory tak, aby boli dodržané všetky hygienické štandardy.

 • Samotestovanie

  Samotestovanie

  Vážení rodičia!

  V pondelok popoludní sme prevzali od okresného úradu AG testy (samotestovanie) pre žiakov, ktorých rodičia o ne prejavili záujem.

  Vzhľadom na to, že sme ich dostali 5-krát menej, ako bola objednávka, musíme ich podľa pokynov MŠVVaŠ nabalíčkovať po 5 kusov. Následne vám ich budeme distribuovať. Prevziať ich môže len zákonný zástupca žiaka na podpis.

  O spôsobe a čase preberania vás budú informovať triedni učitelia.

  Každý rodič, ktorý si objednal testy pre svoje dieťa, si preberie balíček, ktorý bude obsahovať:

  5 ks skúmaviek s roztokom

  5 ks vrchnákov s kvapkadlom

  5 ks testovacích platničiek

  5 ks tyčiniek určených na nasálny výter

  O výsledku testu informuje zákonný zástupca dieťaťa svojho triedneho učiteľa cez Edupage/vyhlásenia.

 • Zadanie elektronickej ospravedlnenky cez web

  Zadanie elektronickej ospravedlnenky cez web

  Vážení rodičia,

  chcete ospravedlniť vaše dieťa z vyučovania v dĺžke 1 - 5 dní (alebo len z niektorých hodín)?

  Ako na to? Elektronická ospravedlnenka!

 • Ako môže rodič zistiť heslo do EduPage účtu svojho dieťaťa?

  Ako môže rodič zistiť heslo do EduPage účtu svojho dieťaťa?

  Ak žiak zabudne heslo na svoje žiacke konto alebo ste zabudli svoje heslo, nie je kvôli tomu potrebné kontaktovať školu. Samozrejme, ak je to potrebné, oslovte svoju triednu učiteľku/učiteľa, ktorí Vám ochotne pomôžu.

  Rodič môže resetovať heslo svojho dieťaťa alebo svoje aj takto:

 • AG testy

  AG testy

  Vážení rodičia!

  Oznamujeme vám, že nakoľko Ag testy (samotesty) pre žiakov/25 ks neboli do dnešného dňa do našej školy dodané, nie je možná ich distribúcia rodičom. Keďže celkovo záujem rodičov o samotesty 5-násobne prekročil záujem o testovanie, budú postupne dodávané po doručení ďalšej dodávky samotestov na Okresný úrad Nitra. O ich následnej distribúcii pre jednotlivé školy (podľa poradia) vás budeme včas informovať.

  V prípade zmeny budete kontaktovaní triednym učiteľom.

  Za trpezlivosť a pochopenie ďakujeme.

 • OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022

  Pokyny pre rodičov a žiakov

  • Neorganizuje sa hromadné otvorenie školského roka.
  • Otvorenie školského roka v 1. ročníku sa uskutoční vo štvrtok 02. septembra 2021 o 8.00 hod. v interiéri s dostatočným odstupom a rúškami a výhradne len v sprievode 1 zákonného zástupcu žiaka (zákonný zástupca žiaka musí prejsť ranným filtrom).
  • Otvorenie školského roka v 2. - 9. ročníku sa uskutoční vo štvrtok 02. septembra 2021 o 8.00 hod. v interiéri s dostatočným odstupom a rúškami  výhradne len žiaci.
  • Zákonný zástupca žiaka 1. ročníka za seba odovzdá pri vstupe do školy tlačivo – Písomné vyhlásenie návštevníka školy o bezpríznakovosti
  • Školský klub detí a školská jedáleň dňa 02. 09. 2021 nie sú v prevádzke.
  • V prípade nejasností sa obráťte na triednu učiteľku/triedneho učiteľa, resp. na vedenie školy.

   Za spoluprácu a pochopenie Vám vopred ďakujeme!

  • Žiak prichádza do školy s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško - Vyhláška UVZ SR č. 237/2021).
  • Pri príchode je potrebné dodržiavať 2 m rozostupy.
  • Výnimku z povinnosti nosiť rúško majú deti do 6 rokov, deti v MŠ a v registrovaných nesieťových zariadeniach, žiaci so závažnými poruchami autistického spektra, so sluchovým postihnutím alebo so stredným a ťažkým mentálnym postihnutím a ich pedagógovia.
  • Pri vstupe do budovy bude u žiaka vykonaný ranný zdravotný filter.
  • Ranný zdravotný filter spočíva v meraní teploty bezdotykovým teplomerom a dezinfekciou rúk. O vykonaní ranného filtra sa vedie evidencia bez zaznamenávania údajov, len s uvedením problémov.
  • Každý rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka. V prípade, že rodič nepredloží Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti sa žiak považuje za príznakového a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Pokiaľ žiak prišiel do školy v sprievode rodiča, nebude mu umožnený vstup do školy a odchádza s rodičom domov. Ak neprišiel žiak v sprievode rodiča, je potrebné žiaka umiestniť do izolačnej miestnosti a bezodkladne kontaktovať rodiča. Ak si žiak nedopatrením zabudne vyhlásenie doma, rodič má 3 možnosti:

  1) odoslať ho škole prostredníctvom EduPage

  2) poslať scan Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti emailom

  3) kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast

 • Testovanie kloktacími PCR testami

  Testovanie kloktacími PCR testami

  Vážení rodičia!

  Na základe vášho záujmu škola objednala na MŠVVaŠ kloktacie PCR testy. Testovanie prebehne jednorazovo na začiatku školského roka a to 05. 09. 2021 /nedeľa/.

  Ako bude prebiehať testovanie?

  1. Testovanie bude prebiehať v domácich podmienkach za asistencie rodičov žiakov.

  2. 02. 09. 2021 dostanú žiaci v škole testovaciu sadu.

  3. 06. 09. 2021 prinesú žiaci vzorku do školy.

  4. Škola následne odošle vzorky do laboratória a do 72 hodín dostanú výsledky testov zákonní zástupcovia žiakov aj riaditeľ školy.

  Aby testovanie prebehlo hladko, je bezpodmienečne nutné prevziať test 02. 09. 2021 v škole, a taktiež je nutné ho 06. 09. 2021 do 9.00 hod. doručiť do školy. V prípade nesplnenia týchto termínov nie je možné testovanie uskutočniť. Po tomto termíne škola nepreberie od rodičov vzorky, pretože ich nemáme ako doručiť (v danom čase prebieha zvoz vzoriek špecializovaným laboratóriom) do laboratória ani ich nie je možné skladovať v škole.

  Vážení rodičia! V záujme ochrany vašich detí a našich zamestnancov vás žiadam o dodržanie týchto pokynov.

  V tomto linku nájdete inštrukcie, ako postupovať pri testovaní: 

   

 • Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

  Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

  Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia.Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

  Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka.

  Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.

 • Kloktacie testy - harmonogram pre začiatok školského roku 2021/2022

  Kloktacie testy - harmonogram pre začiatok školského roku 2021/2022

  Vážení rodičia,

  na začiatku školského roka 2021/2022 ministerstvo umožní jednorazové testovanie kloktacími PCR testami všetkých žiakov základných škôl (1. - 9. ročníka), ktorých rodičia prejavia záujem o toto testovanie za účelom udržania bezpečného prostredia v školách. Takúto možnosť majú žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, pokiaľ ich rodičia o ne prejavia záujem.

  Vo všetkých prípadoch je testovanie kloktacími PCR testami dobrovoľné a bezplatné.

   

  HARMONOGRAM PRE REALIZÁCIU TESTOVANIA KLOKTACÍMI TESTAMI NA ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022

  1.            Od 23. 08. 2021 do 26. 08. 2021 škola zistí záujem o testovanie kloktacími PCR testami medzi rodičmi žiakov - cez EDUPAGE. Tí svoj súhlas so spracovaním osobných údajov v súvislosti s testovaním žiaka vyjadria prostredníctvom tlačiva – „Súhlas dotknutej osoby“ a „Zber údajov“.

  Testovanie sa vykonáva v domácom prostredí, rodič vyplní iba tlačivo „Čestné prehlásenie – samoodber“. 

  2.            Do 26. 08. 2021 do 10:00 riaditeľ školy na základe zisteného záujmu objedná potrebný počet testov prostredníctvom formulára. Požiadavky po tomto termíne nebudú akceptované ministerstvom ani dodávateľmi.

  3.            Po objednávke sa dodávateľ spojí so školou a dohodne spôsob distribúcie a realizácie testovania kloktacími PCR testami. Dodávateľ inštruuje školu kedy a akým spôsobom budú vytvorené zoznamy žiakov, ktorí sa budú testovať.

  4.            Od 30. 08. 2021 sa uskutoční distribúcia testov priamo do škôl v termíne dohodnutom školou s dodávateľom.

  5.            Od 02. 09. 2021 do 05. 09. 2021 sa realizuje testovanie žiakov. Škola na základe dohody s dodávateľom testov určí deň a spôsob realizácie testovania kloktacími PCR testami. Škola informuje rodičov o dni a spôsobe realizácie testovania kloktacími PCR testami.

  6.            Deň zberu testov si škola dohodne s dodávateľom kloktacích testov individuálne. Testy budú vyzdvihnuté dodávateľom na adrese školy.

  7.            Do 72 hodín od zozbierania testov bude doručený výsledok testu prostredníctvom SMS alebo e-mailu rodičovi. Škola obdrží takisto anonymizovaný výsledok testovania prostredníctvom e-mailu. V prípade, že rodič neobdrží výsledok testu, kontaktuje dodávateľa.

 • Zisťovanie záujmu o domáce samotesty

  Zisťovanie záujmu o domáce samotesty

  Vážení rodičia, 

  škola zisťuje záujem o domáce AG samotesty pre žiakov prostredníctvom prihlasovania sa na akciu -  v počte 25 ks na žiaka. Je nutné, aby rodič vyjadril záujem za každé svoje dieťa zvlášť.

  Pokiaľ sa rodič rozhodne využiť možnosť domáceho antigénového samotestovania, odporúčame ho realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy alebo v prípade, že žiak prejavuje niektorý z príznakov ochorenia COVID-19. 

  Takúto možnosť majú žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, pokiaľ ich rodičia o ne prejavia záujem.

  Vo všetkých prípadoch je testovanie domácimi antigénovými samotestami dobrovoľné a bezplatné.

   

  • Od 26. 08. 2021 škola požiada odbor školstva na okresnom úrade v sídle kraja o vydanie príslušného počtu balení samotestov. Škola môže požiadať len o presný počet samotestov, nemôže požiadať o viac balení samotestov. Jeden žiak má nárok na 1 balenie samotestov.
  •  Od 30. 08. 2021 škola vyzdvihne požadovaný počet balení samotestov na príslušnom odbore školstva okresného úradu v sídle kraja. Škola je povinná na vyžiadanie okresného úradu preukázať počet rodičov, ktorí prejavili záujem o antigénové samotestovanie.
  • Do 31. 08. 2021 škola informuje rodičov o presnom dátume výdaja samotestov. Rodič pri preberaní samotestov škole podpíše „Odovzdávací a preberací protokol antigénových samotestov na domáce použitie a návod na použitie“, ktorým prehlási, že samotesty nebudú použité na iný účel ako na samotestovanie žiaka.

  Pri vykonávaní testu žiak postupuje podľa pokynov výrobcu testu a návodu zverejneného Ministerstvom zdravotníctva SR.

  Na úvodnej stránke v EduPage vyberte možnosť Prihlasovanie - vyjadrite svoj záujem/nezáujem.

 • Elektronické potvrdenie o návšteve školy

  Vážení rodičia, 

  prostredníctvom našej webovej stránky si môžete stiahnuť elektronické potvrdenie o návšteve školy, ktoré si môžete následne vytlačiť. Elektronické potvrdenia sú bezpečné. Na rozdiel od pôvodných papierových sa nedajú sfalšovať. Obsahujú QR kód, pomocou ktorého si ľubovoľná inštitúcia vie overiť platnosť potvrdenia. Stačí, ak zoskenuje QR kód z potvrdenia a stránka potvrdenie.sk potvrdí jeho pravosť.

 • Zmena poskytovania dotácie na stravovanie

  Zmena poskytovania dotácie na stravovanie

  Oznamujeme rodičom žiakov, že od 01. 08. 2021 končí plošné poskytovanie dotácie na podporu stravovacích návykov detí  v ZŠ  /obedy zadarmo/.

  Od nového školského roku 2021/2022  bude mať nárok na dotáciu:

  1. Dieťa, ktoré navštevuje  ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. 
  2. Dieťa, ktoré žije v domácnosti, ktorá má príjem najviac vo výške životného minima.  
  3. Dieťa, ktoré navštevuje ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku  („deti bez daňového bonusu‟).

  Nárok na dotáciu sa preukazuje:

  1. Potvrdením, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi - potvrdenie vystaví ÚPSVaR.
  2. Potvrdením, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima – potvrdenie vystaví ÚPSVaR.
  3. Podpísaním čestného vyhlásenia o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa. 

  Termín na odovzdanie dokladu preukazujúceho nárok na dotáciu je najneskôr do 10. augusta 2021 na obecnom úrade.

  Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku žijúce s daňovníkom v domácnosti stiahnete tu:

 • Ďakujeme!

  Ďakujeme!

  Vážení rodičia, žiaci a priatelia!

  Skončil sa školský rok 2020/2021. Bol to rok bohatý na zmeny, adaptácie na nové situácie, bol veľmi náročný, ale aj úspešný. Všetkým vám ďakujeme za spoluprácu, pochopenie a ústretovosť. Často sme si síce siahli až na dno svojich síl, ale všetko sme napokn zvládli. 

  Teraz je čas prázdnin a dovoleniek – vytúžený čas oddychu od povinností. Kolektív školy vám praje slnečné leto, ktoré prinesie vám i vašim rodinám veľa krásnych zážitkov, pokoja a žiadne starosti. Načerpajte mnoho energie a dostatok sily do ďalšej práce. Tešíme sa na vás v novom školskom roku 2021/2022.

 • Strecha pre váš nápad

  Strecha pre váš nápad

  Sen o funkčnom ihrisku - preliezke pre žiakov našej školy sa stal skutočnosťou.

  Sme radi, že sme tento projekt mohli zrealizovať za pomoci rodičov, priateľov školy a obecného úradu. Ďakujeme oteckom p. Opálenému, p. Vozárovi, p. Brinčkovi, p. Bydlošákovi st., p. Kováčovi, priateľom školy p. Kérimu, p. Suchoňovi a v neposlednom rade pedagogickému zboru. Ihrisko bude slúžiť na relaxáciu. 

  Za priebeh, návrh a realizáciu zodpovedali p.učiteľ Krajči a p. riaditeľka Kériová.

  Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nitrianskej komunitnej nadácie v grantovom programe Strecha pre váš nápad.

 • Didaktické hry

  Didaktické hry

  Poslednou úlohou, ktorú museli v tomto školskom roku zvládnuť žiaci 1. stupňa, boli didaktické hry. Uskutočnili sa 28. 06. 2021 v areáli našej základnej školy.

  Pre žiakov tu bolo pripravených sedem stanovíšť, pričom každé slúžilo na upevnenie iných nadobudnutých poznatkov, a to všetko zábavnou formou.

  Jemnú motoriku si žiaci precvičili skladaním puzzle obrázkov zvierat, pamäť si cibrili pri hádaní skrytých predmetov, poznatky z prírody si precvičili hľadaním prírodnín, športové a pohybové aktivity vykonávali so zaviazanými očami pri streľbe na bránku a pri súťažení s kužeľmi.

  Príliš horúce počasie sme kompenzovali rôznymi vodnými aktivitami.

  Na záver didaktických hier poďakovala pedagógom a žiakom 1. stupňa za pomoc, aktívnu účasť, priebeh hier a výborné správanie pani učiteľka Tatiana Suchoňová, ktorá mala realizáciu hier na starosti.

 • Vyhodnotenie zberu papiera

  Vyhodnotenie zberu papiera

   

   

  Medzi významné druhotné suroviny patrí zberový papier, ktorý je možné opätovne spracovať. Aj v 2. polroku sa žiaci našej školy zapojili do zberu tejto vzácnej druhotnej suroviny v zbere papiera. Poďakovanie patrí deťom, ktoré húževnato nosili papier, ich rodičom i starým rodičom.

  Ako každý rok, aj teraz súťažili kolektívy tried o to najlepšie umiestnenie. Najlepšie triedy budú odmenené a nezabudneme ani na troch žiakov, ktorí priniesli najviac kg papiera.

  Triedy:

  1. miesto - 1. ročník - 775,5 kg

  2. miesto - 3. ročník - 466,5 kg

  3. miesto - 5. ročník - 267,5 kg

  Spolu za školu sa vyzbieralo 2 115 kg papiera.

  Jednotlivci:

  1. miesto - Šimon Miško - 505 kg

  2. miesto - Samuel Baráth - 167,0 kg

  3. miesto - Marko Halás - 145,0 kg

 • Ypsilon – slovina je hra – vyhodnotenie súťaže

  Ypsilon – slovina je hra – vyhodnotenie súťaže

  O tom, že aj slovenčina môže byť zábavná, sa presvedčilo 31 súťažechtivých žiakov z jednotlivých ročníkov našej základnej školy, ktorí sa nebáli a 28. 05. 2021 sa zapojili do zábavnej súťaže Ypsilon – slovina je hra.

  Hlavným poslaním tejto súťaže je propagovať slovenský jazyk a literatúru ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov.

  Žiaci riešili rôzne úlohy (tajničky, osemsmerovky, rébusy, doplňovačky), ktoré rozvíjali ich originalitu, tvorivosť, aktívne logické myslenie a v neposlednom rade aj ich vynaliezavosť a flexibilitu. Každý ročník mal svoju vlastnú kategóriu, v ktorej dané úlohy zodpovedali získaným vedomostiam žiakov v danom ročníku. Riešenie úloh bolo teda nielen veselé, ale zároveň umožnilo žiakom overiť si, čo sa už všetko naučili a kde majú drobné medzierky.

  Sme radi, že do súťaže sa naši žiaci zapojili v takom hojnom počte, no ešte viac sme boli potešení výsledkami, ktoré dosiahli. Mnohí veľmi milo prekvapili a dokázali svojim pani učiteľkám, že po tej vedomostnej stránke sú so slovenčinou na tom veľmi dobre. Veď posúďte sami!

  Z 31 žiakov až 29 dosiahlo úspešnosť, ktorá im zaručila zisk diplomu so zlatou medailou.

  Plný počet bodov (100) získalo 6 žiakov z rôznych ročníkov:

  1.ročník - Šimonko Miško, Jakubko Juhás, Marko Bydlošák, Kamilka Slobodová

  3.ročník -  Dorotka Kriváňová

  6. ročník – Nelka Balková

  Ostatní si tiež počínali vynikajúco, čím zabezpečili našej základnej škole miesto medzi prvými 15 školami v kategórii nad 20 do 50 súťažiacich, a to s  92,03-percentnou úspešnosťou.

  Každý súťažiaci získal diplom, prívesok s logom súťaže a sladkú odmenu, ale hlavne dobrý pocit a poznanie, že slovenčina naozaj môže byť aj zábavná.

  Všetkým srdečne gratulujeme!

 • Koncoročné školské výlety

  Koncoročné školské výlety

  Po dlhom období online vyučovania sa konečne mohli vrátiť do školy aj žiaci 2. stupňa. Začala sa prezenčná forma výučby a všetci sme tajne dúfali, že prísne epidemické opatrenia sa postupne uvoľnia a my budeme môcť absolvovať koncoročné školské výlety.

  A veru, oplatilo sa nám dúfať! Za dodržania istých opatrení sme sa po jednotlivých ročníkoch mohli vybrať na vytúžené koncoročné výlety.

  Prečítajte si, ako sa žiakom na nich páčilo, kde všade boli a čo zaujímavé videli.

strana: