Navigácia

 • Testovanie deviatakov

  Testovanie deviatakov

  Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (Testovanie 9-2020, T9-2020)

  sa v školskom roku 2019/2020 uskutoční

  01. 04. 2020 (v stredu)

  z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra.

  Na testovaní sa zúčastnia žiaci 9. ročníka základných škôl, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

   

  Testovanie bude v našej základnej škole prebiehať v papierovej forme.

  Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania zodpovedá NÚCEM. Za organizačné zabezpečenie testovania zodpovedá riaditeľstvo školy. Kontrolu objektivity testovania vykonajú zamestnanci ŠŠI a OŠ OÚ.

 • Oznámenie

  Oznámenie

  Riaditeľstvo Základnej školy – Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou  oznamuje, že v zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľuje

                                                                       R I A D I T E Ľ S K É  V O Ľ N O 

                              01. 04. 2020 (streda)  

  žiakom II. stupňa (5. – 8. ročník) z organizačných dôvodov (uskutočnenie celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka základných škôl – Testovanie 9-2020).

  Vyučovanie bude pokračovať 02. 04. 2020 podľa platného rozvrhu.

  Žiaci I. stupňa sa v čase testovania zúčastnia besedy k Medzinárodnému dňu vtáctva v Dome kultúry v Novej Vsi nad Žitavou. Vyučovanie sa pre nich končí 4. vyučovacou hodinou (o 11.35 hod.).

  Školský klub detí i školská jedáleň budú riadne v prevádzke.

  Zároveň oznamuje, že v uvedený deň budú žiaci 5. – 8. ročníka vyhlásení zo stravovania v ŠJ. Odhlásení budú vedúcou ŠJ, preto nie je potrebné túto informáciu vedúcej ŠJ oznamovať.

 • Jarné prázdniny

  Jarné prázdniny

  Vážení rodičia, milí žiaci!

  Jarné prázdniny budú od 17. do 21. februára 2020.

  Do školy nastupujeme 24. februára 2020 (v pondelok).

 • Karneval

  Karneval

  Február sa už tradične spája s fašiangovým obdobím. Je to čas fašiangových zábav a karnevalov. Tento rok sa v našej základnej škole karneval uskutočnil 14. februára 2020.

  Predstavili sa nám na ňom krásne masky od výmyslu sveta. Nechýbali tu piráti, doktori, strašidlá, princezné či víly. Porota zložená zo žiakov a pedagógov pozorne sledovala a hľadala výherné masky, ktoré však nebolo vôbec ľahké vybrať. Mnohé boli naozaj veľmi originálne a precízne pripravené. Nakoniec bolo ohodnotených 10 najlepších masiek, ktoré získali vecné ceny a diplomy. Malú sladkú odmenu dostali aj ostatné masky.

  Program karnevalu bol spestrený tombolou, na ktorú všetci netrpezlivo čakali. Každý výherca si odniesol nejakú peknú cenu. Súčasťou boli aj zábavné hry, počas ktorých žiaci medzi sebou súťažili. Najväčší úspech mal stoličkový tanec, ktorého sa zúčastnili žiaci prvého a následne aj druhého stupňa.

  Po skončení karnevalu všetci zúčastnení žiaci i pedagógovia odchádzali spokojní a s veselou náladou na jarné prázdniny.

 • Boli sme sa korčuľovať...

  Boli sme sa korčuľovať...

  Tohtoročná zima nám na vyžitie sa v zimných športoch veľkú príležitosť nedala, tak sme si trochu pomohli. So žiakmi 2. stupňa našej základnej školy sme 11. februára 2020 navštívili Zlaté Moravce, kde sme sa na miestnom zimnom štadióne do sýtosti vykorčuľovali a vyšantili. Spokojní, že sme niečo urobili pre svoje zdravie, sme sa šťastne vrátili domov.

 • Lyžiarsky výcvik

  Lyžiarsky výcvik

  Lyžiarsky výcvik žiakov našej základnej školy sa uskutoční v termíne od 9. do 13. marca 2020 v lyžiarskom stredisku Spálená Roháče. Ubytovanie a strava je zabezpečená v penzióne Roháčan Huty.

  Stretnutie rodičov, na ktorom im budú poskytnuté podrobné informácie o lyžiarskom výcviku, sa bude konať 13. februára 2020 o 17.00 hod. v budove základnej školy (v triede 6. ročníka).

  Účasť rodičov na tomto stretnutí je nutná!  

 • Fašiangová zábava

 • Polročné prázdniny

  Polročné prázdniny

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  polročné prázdniny budú 3. februára 2020 (v pondelok).

  Do školy nastupujeme 4. februára 2020.

 • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

  Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

  Školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín sa v našej základnej škole uskutočnilo 29. januára 2020. Stretlo sa v ňom 21 recitátorov, ktorí najlepšie obstáli v triednych kolách.

  Prednášalo sa v troch kategóriách podľa veku a v dvoch podľa výberu poézie alebo prózy. Porota v zložení troch pani učiteliek mala opäť raz ťažkú úlohu, lebo na súťaži sa predviedlo veľa vynikajúcich recitátorských talentov s citom pre hovorené slovo.

  Žiaci sa v jednotlivých kategóriách umiestnili takto:

  I. kategória – 2. – 4. ročník

        Poézia:

  1. miesto - Lívia Drahošová (4. ročník)
  2. miesto – Eliška Horváthová (2. ročník)
  3. miesto – Lianka Kováčová (2. ročník)

        Próza:

  1. miesto – Mirka Niklová (3. ročník)
  2. miesto - Janko Brinčka (2. ročník)

  II. kategória – 5. – 6. ročník

         Poézia:

  1. miesto – nebolo udelené
  2. miesto – Hanka Drienovská (6. ročník)
  3. miesto – Kristian Manda (6. ročník)

         Próza:

  1. miesto – Nelka Balková (5. ročník)

  III. kategória – 7. – 9. ročník

         Poézia:

  1. miesto – Nikola Žáková (7. ročník)
  2. miesto – Števko Gúlik (7. ročník)
  3. miesto – Emka Juhásová (7. ročník)

  Víťazi z každej kategórie poézie i prózy postupujú do obvodného kola súťaže, ktoré sa uskutoční 12. marca 2020 vo Vrábľoch.

 • Výsledky Testovania 5 2019

  Výsledky Testovania 5 2019

  Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl sa konalo 20. novembra 2019.

  V našej základnej škole bolo z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry testovaných 6 žiakov.

  V oboch predmetoch skončili naši piataci s priemernou úspešnosťou nad národným priemerom.

  Zo slovenského jazyka a literatúry boli nad priemerom o 6,9 % a z matematiky o 3,3 %.

  K dosiahnutým výsledkom z testovania našim žiakom srdečne gratulujeme a veľká vďaka patrí aj pedagógom, ktorí ich na testovanie pripravovali.

  Výsledková listina školy

         Základné údaje                                                               MAT                               SJL

  Počet testovaných žiakov školy                                                   6                                   6

  Maximálny počet bodov v teste                                                 30                                 30

  Priemerný počet bodov školy                                                    20,0                              21,5

  Priemerný počet bodov v rámci SR                                          19,0                              19,4

  Priemerná úspešnosť školy                                                     66,7 %                           71,7 %

  Priemerná úspešnosť v SR - národný priemer                        63,4 %                           64,8 %

  Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti                               3,3 %                              6,9 %

  národnému priemeru

   

 • Vianočné prázdniny

  Vianočné prázdniny

  Vážení rodičia, 

  vianočné prázdniny budú od 23. 12. 2019 do 07. 01. 2020.

  Začiatok vyučovania po prázdninách je 08. 01. 2020 (streda).  

 • Vianočná latka

  Vianočná latka

  Posledný deň pred vianočnými prázdninami sa v telocvični našej základnej školy uskutočnila už tradičná súťaž v skoku do výšky. Vianočná latka je medzi našimi žiakmi veľmi obľúbená, o čom svedčí aj počet prihlásených. Tento rok sa jej zúčastnilo 20 chlapcov a dievčat z ročníkov druhého stupňa.

  Súťaž prebiehala v dvoch kategóriách a bola plná vynikajúcich výkonov. Každý zúčastnený sa usiloval o čo najlepšie umiestnenie. Víťazi dostali diplomy a sladkú odmenu.  

  Umiestnenie:

  chlapci: 1. Rodan Kováč (140 cm)  2. Dávid Kopcík  3. Samuel Drahoš

  dievčatá: 1. Ema Juhásová (125 cm) 2. Hanka Drienovská 3. Emma Koprdová

  Víťazom gratulujeme a všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť.

 • Vianočná besiedka

  Vianočná besiedka

  Vianočná besiedka sa v našej základnej škole konala 19. decembra 2019. Aj tento rok sme sa na ňu všetci veľmi tešili a všetci sme sa na ňu poctivo pripravovali.Niesla sa v duchu prípravy na Vianoce a nechýbali ani vianoční škriatkovia.

  Zaznelo veľa krásnych vianočných piesní i vinšov, pobavili sme sa na milých tančekoch a scénkach. Všetky čísla programu mali úspech a prítomní rodičia, starí rodičia a ostatní hostia odmenili deti dlhým potleskom.

  Sme radi, že sme aj my mohli svojou troškou prispieť k tejto predvianočnej atmosfére a potešiť svojich blízkych.

 • Vianočná Viedeň

  Vianočná Viedeň

  Advent v metropole Rakúska je zážitkom, ktorý bezpochyby patrí k predvianočnému času rovnako, ako k Vianociam partia sladkosti. Vôňa pečených gaštanov, perníkov a vianočného punču navodí tú pravú nefalšovanú vianočnú náladu. 

  Dňa 12. 12. 2019 sa naši žiaci  a mnohí ich rodičia zúčastnili exkurzie do Viedne, ktorú zorganizovali pani učiteľky Mgr. Erika Lüleyová a Mgr. Adriana Kramárová.

  Ste zvedaví, čo sme všetko navštívili a videli?

  Našou prvou zastávkou bola Čokoládovňa Hauswirth v obci Kittsee, ktorá sa svojimi výrobkami preslávila nielen v Rakúsku, ale aj v Európe, Amerike a Austrálii. Žiaci si najskôr pozreli proces výroby cukroviniek, a potom mali možnosť zakúpiť si tieto sladkosti od výmyslu sveta v dvoch obchodíkoch priamo v čokoládovni.

  Ďalej nasledovala prehliadka mesta z autobusu, v rámci ktorej sme si prezreli Viedeň a jej najkrajšie miesta ako Hofburg, Dóm sv. Štefana, Radničné námestie a prešli sme sa viedenskou pešou zónou.

  Napokon sme navštívili Vianočné trhy pri Radnici. Svetlá vianočného stromčeka na pozadí neogotickej budovy Wiener Rathaus (Viedenská radnica) vytvárali dokonalé kulisy pre romantickú adventnú dedinku. Vianočnú náladu navodzovali aj voňavé maškrty pre dušu i telo spolu s výrobkami rakúskych umeleckých remeselníkov.

  Celým výletom nás sprevádzali dvaja úžasní sprievodcovia, ktorým ďakujeme za množstvo zaujímavých informácií, dobrej nálady a veríme, že si takúto fantastickú exkurziu čoskoro zopakujeme.

   

 • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

  Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

  V priebehu mesiaca december sme sa aj my zo Školského klubu detí zapojili do celoslovenského projektu s názvom Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. Vlastnoručne ozdobené krabice sme spoločne naplnili vecami ako je drogéria, sladkosti, krížovky, ponožky, rukavice a podobne.

  Takto nachystané a zabalené krabice s láskou poputovali zo zberného miesta v Zlatých Moravciach a odtiaľ do okolitých seniorských domovov Zlaté Moravce a Obyce.

  Veríme, že sme spoločne v tomto predvianočnom období vyčarovali úsmev na perách nejednému deduškovi či babičke.

 • Novianska adventná remeselná nedeľa

  Novianska adventná remeselná nedeľa

  V nedeľu 15. 12. 2019 sa v Dome kultúry v našej obci konala už tradičná Novianska adventná remeselná nedeľa. Zišli sa tu remeselníci nielen z Novej Vsi nad Žitavou, ale aj zo širokého okolia. Prítomným návštevníkom ponúkali ukážky svojej zručnosti v podobe rôznorodých krásnych a poväčšine ručne vyrábaných výrobkov.

  Oči ste si mohli popásť na nádhernej keramike, bábikách zo šúpolia, vianočných dekoráciách či voňavých sviečkach. Piekli sa vianočné oblátky, rozvoniaval tu punč i chutná kapustnica. Príjemnú atmosféru dotvárali vianočné koledy a nechýbali ani Lucie odeté v bielych plachtách a vyzbrojené husacími pierkami, aby povymetali kúty a odohnali tak všetko zlé. 

  Návštevníci mali možnosť touto krásou sa nielen kochať, ale mohli si aj zakúpiť milé darčeky pre seba a svojich blízkych.

  Naša základná škola sa na tomto podujatí zúčastnila tiež. Ručne vyrábané vianočné ozdôbky, ktoré vyrobili naši žiaci buď so svojimi rodičmi, alebo s pani učiteľkami potešili každého. Sme radi, že sme aj takouto formou mohli odprezentovať šikovnosť našich žiakov.

  Všetkým, ktorí našu školu podporili, veľmi pekne ďakujeme a prajeme príjemné prežitie blížiacich sa vianočných sviatkov.

 • Mikuláš

  Mikuláš

  Tento rok k nám 5. decembra opäť zavítal Mikuláš. Prišiel so svojou družinou anjelikov a čertov a s košom plným sladkostí.

  Všetky deti ho nedočkavo vykúkali, pretože mali pre neho pripravené pekné básničky. Mikuláško si ich vypočul, pochválil ich za odvahu a šikovnosť a všetkých obdaroval sladkým prekvapením.   

 • Návšteva Mestskej knižnice vo Vrábľoch

  Návšteva Mestskej knižnice vo Vrábľoch

  Dňa 20. 11. 2019 sa aj v našej základnej škole uskutočnilo testovanie žiakov 5. ročníka, a preto sa žiaci 1. - 4. ročníka zúčastnili exkurzie, v rámci ktorej navštívili Mestskú knižnicu vo Vrábľoch.

  Je to verejná knižnica, ktorá poskytuje knihovnícke služby širokému spektru návštevníkov. Svojim dvadsaťsedemtisícovým knižným fondom a internetom prístupným pre verejnosť je informačným centrom nielen pre obyvateľov mesta Vráble, ale aj pre obyvateľov obcí zo širokého okolia.

  Naše deti si o knižnici vypočuli zaujímavú prednášku, prváčikovia sa dozvedeli, ako si v knižnici môžu vypožičať knihy a tí starší si oprášili svoje vedomosti, ako postupovať pri výbere kníh. Na záver sa zahrali zaujímavé hry na pozornosť a abecedu.

 • HOVORME O JEDLE – VII. ročník 2019

  HOVORME O JEDLE – VII. ročník 2019

  Bolo nám veľkým potešením i radosťou, že sme si 22. novembra 2019 mohli osobne prevziať v Bratislave v hoteli Carlton

  HLAVNÚ CENU a ZLATÝ DIPLOM.

  Ceny nám osobne odovzdali pani ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ing. Gabriela Matečná a predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Bc. Emil Macho.

  S aktivitami, ktoré sme vymysleli a doviedli s našimi deťmi do úspešného záveru, sme opäť oslovili hlavnú porotu v Bratislave a náš projekt sa im zapáčil natoľko, že nás vyhlásili za absolútnych víťazov v téme Cukry, tuky, soľ.

  Okrem hlavnej ceny 330 Eur sme pre našu základnú školu získali zaujímavé knihy do našej knižnice, USB – kľúč a ÚPRIMNÝ OSOBNÝ POZDRAV PRE VŠETKY NAŠE DETI OD PANI MINISTERKY MATEČNEJ.

 • Konzultačné rodičovské združenie

  Konzultačné rodičovské združenie

  Vážení rodičia!

   Pozývame Vás na konzultačné rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa

                              16. 12. 2019 od 14. 30 do 16. 30 hod.

                        v triedach jednotlivých ročníkov ZŠ.

       

strana: