Zoznam učiteľov

Navigácia

Zápis do 1. ročníka

pre šk. rok 2021/2022

 

Aké doklady potrebujete 

Základná škola vyžaduje pri zápise:

1. osobné údaje o dieťati v rozsahu

a) meno a priezvisko (je žiaduce, aby bolo uvedené v tvare totožnom ako na rodnom liste),

b) dátum a miesto narodenia,

c) adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa alebo žiak obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu,

d) rodné číslo,

e) štátna príslušnosť,

f) národnosť

2. osobné údaje o zákonných zástupcoch dieťaťa v rozsahu

a) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu,

b) adresa miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu,

c) kontakt na účely komunikácie.

rodný list, občiansky preukaz, súdne rozhodnutie/striedavá starostlivosť.../prihláška

Kedy dieťa nastupuje

Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.

Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt (ďalej len „spádová škola“), ak pre neho zákonný zástupca nevyberie inú základnú školu. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie.

Budú musieť ísť na zápis do ZŠ aj tie deti, ktoré budú mať odklad PŠD?

Ak pôjde o dieťa, ktoré dovŕši 6 rokov veku do 31. 08., na zápis do ZŠ bude musieť ísť. A tam buď bude zákonný zástupca dieťaťa sám iniciatívne informovať riaditeľa ZŠ o tom, že požiada riaditeľku/riaditeľa MŠ o pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania, alebo mu riaditeľ ZŠ v rámci zápisu na plnenie PŠD odporučí, aby požiadal riaditeľku/riaditeľa príslušnej MŠ o pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania. Riaditeľ ZŠ už v rámci zápisu detí na PŠD od školského roku 2021/202 nebude môcť rozhodovať o žiadosti zákonných zástupcov o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, pretože sa nielenže tento inštitút zrušil v školskom zákone, ale aj podľa znenia § 5 ods. 3 zákona č. 596/2003 Z. z. účinného od 01. 01. 2021 už o tejto veci riaditeľ ZŠ nemá kompetenciu rozhodovať.

Upozorňujeme zákonných zástupcov detí, že nedodržanie zákonnej prihlasovacej povinnosti dieťaťa o povinnej školskej dochádzke je postihnuteľné ako priestupok podľa § 11 a §  31 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Preplácanie cestovného

Každému žiakovi, ktorý dochádza do našej školy autobusovou dopravou, je hradené cestovné v plnej výške.

Doprava

Našu školu navštevujú aj žiaci z neďalekých obcí Malé a Veľké Chyndice, Slepčany a Vieska nad Žitavou. Žiakom je z obcí Malé a Veľké Chyndice, Slepčany zabezpečený dovoz do ZŠ aj odvoz z nej autom v spolupráci s obcou Nová Ves nad Žitavou.

 

Prosím pri zápise je nutný podpis oboch rodičov/ak sa nedá v deň zápisu, prosím podpísať dodatočne/.

Elektronickú prihlášku môžete vyplniť tu: Elektronická prihláška

    Tešíme sa na všetkých budúcich žiakov. smiley