Zoznam učiteľov

Navigácia

Zápis do 1. ročníka

pre šk. rok 2022/2023

Aké doklady potrebujete 

Základná škola vyžaduje pri zápise:

1. osobné údaje o dieťati v rozsahu

a) meno a priezvisko (je žiaduce, aby bolo uvedené v tvare totožnom ako na rodnom liste),

b) dátum a miesto narodenia,

c) adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa alebo žiak obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu,

d) rodné číslo,

e) štátna príslušnosť,

f) národnosť

2. osobné údaje o zákonných zástupcoch dieťaťa v rozsahu

a) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu,

b) adresa miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu,

c) kontakt na účely komunikácie - telefónne číslo, email

rodný list, občiansky preukaz, súdne rozhodnutie/striedavá starostlivosť.../prihláška

Kedy dieťa nastupuje

Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.

Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt (ďalej len „spádová škola“), ak pre neho zákonný zástupca nevyberie inú základnú školu. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie.

 

Usmernenie k zápisu a prijímaniu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky

Zápis sa koná od 1. apríla do 30. apríla, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku. Konkrétne miesto a čas zápisov určí zriaďovateľ príslušnej základnej školy. Ak bude v čase konania zápisov pretrvávať mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19, zápisy sa budú organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Ak to technické podmienky umožňujú, odporúča sa komunikácia školy so zákonnými zástupcami dieťaťa elektronickou formou, prípadne iným spôsobom, a to v závislosti od priestorových možností konkrétnej základnej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení. 

Ak zákonný zástupca základnej škole oznámi, že jeho dieťa nezačne plniť povinnú školskú dochádzku, pretože bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania, riaditeľ príslušnej základnej školy podľa § 5 ods. 3 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodne o neprijatí žiaka do školy s odôvodnením, že dieťa na základe informácie zákonného zástupcu pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole.

Ak po vydaní rozhodnutia o neprijatí žiaka do školy zákonný zástupca zmení svoje pôvodné rozhodnutie o pokračovaní jeho dieťaťa v plnení povinného predprimárneho vzdelávania, a rozhodne sa, že trvá na tom, aby dieťa začalo plniť povinnú školskú dochádzku, riaditeľ základnej školy bude v danej veci rozhodovať opatovne.

Upozorňujeme zákonných zástupcov detí, že nedodržanie zákonnej prihlasovacej povinnosti dieťaťa o povinnej školskej dochádzke je postihnuteľné ako priestupok podľa § 11 a §  31 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Preplácanie cestovného

Každému žiakovi, ktorý dochádza do našej školy autobusovou dopravou, je hradené cestovné v plnej výške.

Doprava

Našu školu navštevujú aj žiaci z neďalekých obcí Malé a Veľké Chyndice, Slepčany a Vieska nad Žitavou. Žiakom je z obcí Malé a Veľké Chyndice, Slepčany zabezpečený dovoz do ZŠ aj odvoz z nej autom v spolupráci s obcou Nová Ves nad Žitavou.

 

Prosím pri zápise je nutný podpis oboch rodičov/ak sa nedá v deň zápisu, prosím podpísať dodatočne/.

Elektronickú prihlášku môžete vyplniť tu: Elektronická prihláška

    Tešíme sa na všetkých budúcich žiakov. smiley