Navigácia

Zápis do 1. ročníka

Slávnostný zápis do 1. ročníka pre šk. rok 2020/2021

 Dňa:06. 04. 2020 o 16,00 hod. v ZŠ  

 Dodatočný zápis bude od 07. 04. 2020 do 30. 04. 2020

Aké doklady potrebujete 

Pri zápise musíte predložiť osobné údaje dieťaťa – meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa a osobné údaje zákonných zástupcov. Nezabudnite si priniesť občiansky preukaz a rodný list dieťaťa na overenie údajov, prípadne právoplatný rozsudok súdu o zverení dieťaťa do starostlivosti.

Môže nastúpiť skôr

Ak vaše dieťa dovŕši do 31. 08. 2019 šesť rokov, je vašou povinnosťou zapísať ho na niektorú základnú školu.

Ak požiadate, aby vaše dieťa prijali do prvého ročníka výnimočne skôr, ako dovŕši šesť rokov, musíte k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie spolu so súhlasným vyjadrením všeobecného lekára pre deti a dorast.

Preplácanie cestovného

Každému žiakovi, ktorý dochádza do našej školy autobusovou dopravou, je hradené cestovné v plnej výške.

Doprava

Našu školu navštevujú aj žiaci z neďalekých obcí Malé a Veľké Chyndice, Slepčany a Vieska nad Žitavou. Žiakom je z obcí Malé a Veľké Chyndice zabezpečený dovoz do ZŠ aj odvoz z nej autom v spolupráci s obcou Nová Ves nad Žitavou.

Elektronickú prihlášku môžete vyplniť tu: Elektronická prihláška

    Tešíme sa na všetkých budúcich žiakov. smiley