Zoznam učiteľov

Navigácia

Výchovný poradca

Kontaktné informácie

Výchovná poradkyňa: Mgr. Lucia Valkovičová

Konzultačné hodiny:

- pondelok:  od 13:30  do 15:30

- štvrtok: od 12:30 do 14:30 

Po dohode na telefónnom čísle 0911697114

 

Testovanie 5v školskom roku 2020/2021 - zrušené

 

Testovanie 9v školskom roku 2020/2021 - preložené na termín 9. júna 2021

V nadväznosti na sprísnenie opatrení proti šíreniu COVID-19 minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhlingrozhodol, že externé testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl a žiakov 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom v školskom roku 2020/2021 (Testovanie 9 2021) sa uskutoční:

 • v riadnom termíne 9. júna 2021 a v náhradnom termíne 24. júna 2021  z predmetov: 
 • matematika a slovenský jazyk a literatúra

 

Testovanie je určené:

· všetkým žiakom 9. ročníka základných škôl a 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom v SR vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (okrem žiakov s mentálnym postihnutím).

Aký je cieľ Testovania 9?

 • Porovnávať výkony žiakov v testoch - ranking.
 • Získať obraz o výkonoch žiakov na výstupe zo ZŠ.
 • Výsledok žiaka slúži ako podklad na prijímacie skúšky na strednú školu.
 • Poskytnúť školám spätnú väzbu a komplexnejší obraz o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania.

Aký druh testu sa používa?

NR-test (rozlišovací, porovnávací, test relatívneho výkonu):

 • rozdeľuje žiakov podľa úspešnosti,
 • výsledkom je usporiadanie žiakov do poradia,
 • najdôležitejšie je poradie žiakov,
 • používa sa v meraniach veľkého rozsahu na zhrňujúce a štandardizované testovanie (napr. na výstupe zo ZŠ, externá maturita),
 • nie je to bežný školský test (písomka, koncoročná previerka, zápočtový test a pod.).

POVOLENÉ POMÔCKY· kalkulačky, rysovacie pomôcky, pero, ktoré píše namodro

NEPOVOLENÉ POMÔCKY· mobilné telefóny, výpisky, študijné materiály, učebnice

 •  

www.povolania.eu

 

 

Harmonogram prijímacieho konania pre školský rok 2020/2021

 

 • SŠ – Talentové odbory 

Riaditeľ SŠ zverejní kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu do 1.2.2021

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu do 20.2.2021

odošle prihlášky na stredné školy na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentudo 28.2.2021

Talentové skúšky 1.termín:    5.-7. 5. 2021

Talentové skúšky 2.termín:    12.-14. 5. 2021

 

 • SŠ – Netalentové odbory

zverejnia kritériá na netalentové odbory do 31.3.2021  

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu) do 10.4.2021.

zašle prihlášky na SŠ vrátane osemročných gymnázií do 20.4.2021.

1.kolo 1.termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)- 3.- 4. 5.2021

1. kolo 2.termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) - 10-11.5.2021

2. kolo prijímacích skúšok - 22.6.2021 

 

 

                                            www.povolania.eu

                                            www.stredneskoly.sk