Zoznam učiteľov

Navigácia

Pracovná ponuka

Dátum nástupu: od. 01. 09. 2021
Požiadavky:

V zmysle § 84 ods. 1 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca.

Aprobácia: NAV
Pracovný úväzok: 6 hodín

Kvalifikačné predpoklady: V zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 o kvalifikačných
predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov –
účinnej od 15.01.2020.

Zoznam požadovaných dokladov:

  •  žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • súhlas so spracovaním osobných údajov
  • fotokópie dokladov o vzdelaní
  • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (až pred nástupom do zamestnania)
  • bezúhonnosť, zdravotná spôsobiloť


Termín nástupu: podľa dohody


Platové podmienky: V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od platovej triedy a dĺžky započítanej praxe.

Všetky potrebné doklady je potrebné posielať poštou na adresu školy, prípadne e-mailom na zsnvnz@gmail.com